มหาวิทยาลัยโยนก(ลำปาง)

มหาวิทยาลัยโยนกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 โดยดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการมหาวิทยาลัยคุณภาพ ขณะศึกษาปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอันจะเป็นส่วนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์ประเทศ จึงมีความคิดที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยโยนกขึ้นที่จังหวัดลำปางอันเป็นถิ่น กำเนิดโดยมีเหตุผลว่า จังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมและการศึกษาในภาคเหนือ เหมาะสมที่จะมีสถาบันการศึกษามารองรับความต้องการทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการชะลอการหลั่งไหลทรัพยากรบุคคลจากภูมิภาคสู่ส่วนกลางอีกด้วย และยังสามารถดึงดูดให้มีการไหลกลับ อันจะช่วยสร้างความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาคอีกด้วย จังหวัดลำปางยังมีบรรยากาศของการศึกษาที่ดี ค่าครองชีพถูก นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่เป็นภาระที่หนักแก่ผู้ปกครอง ดังตัวอย่างในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยที่ดี จะต้องตั้งอยู่ในเมืองที่มีคุณภาพ

โครงการมหาวิทยาลัยโยนกจึงมิได้มุ่งหวังที่จะรองรับความต้องการทางการศึกษา ของภูมิภาคนี้เท่านั้น แต่ยังขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทั่วประเทศ และระดับนานาชาติอีกด้วย ดร.นิรันดร์ จึงได้ประมวลความคิด แผนการ อุดมการณ์ที่ดี นำเสนอต่อผู้ใกล้ชิดทั้งชาวไทยและชาวสหรัฐอเมริกา และได้รับการขานรับจากผู้ใกล้ชิดและผู้สนับสนุนอย่างมากมายจนเป็นรูปเป็น ร่างขึ้นมาได้ โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเบย์เลอร์(Baylor University) องค์การยูเสด (USAID) และประชาชนชาวอเมริกาที่ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ The American – Thai Christian Foundation, The American – Thai Foundation for Education และ The American – Education Development Foundation อีกทั้งได้รับการขานรับของนักวิชาการ ประชาชน คหบดีในประเทศที่มุ่งหวังว่าจะร่วมกันสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่ง นี้ ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาให้ได้ ทั้งนี้โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรยูเสด6.05 ล้านเหรียญสหรัฐ (151,250,000 บาท) ได้รับการบริจาคที่ดินจาก ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ และคุณแม่โต้ย จิวะสันติการ 25 ไร่ และจากองทุนของ ดร.นิรันดร์ อีก 1,000,000 บาท ได้รับการบริจาคหนังสือจากมูลนิธิอาเซีย 30,000 เล่ม

โครงการมหาวิทยาลัยโยนก จึงได้เริ่มต้นรวบรวมทีมงานระดับมันสมองที่มีคุณภาพ จัดตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยโยนก ภายใต้การนำของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ นายกสภาผู้มีคุณภาพทางด้านปัญญา ความคิดวิชาการ ประสบการณ์ และคุณธรรม ทำหน้าที่กลั่นกรองความคิดและชี้นำแนวทางในการปฏิบัติที่จะสามารถบรรลุผล สำเร็จได้ โครงการนี้ยังได้รับการขานรับจากสถาปนิกผู้ออกแบบ โดยบริษัทแปลนอาคิเตค จำกัด ได้รับสัญญาเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างมหาวิทยาลัยโยนก รศ.เดชา บุญค้ำรศ.ต่อตระกูล ยมนาค ร่วมเป็นทีมงานด้วยความเชื่อที่ว่า นิเวศน์ที่ดีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ดีในอันที่จะสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อม ทางการศึกษาที่ดีที่จะขัดเกลา หล่อหลอม ให้บุคคลคุณภาพทางด้านความคิดและการกระทำ ด้วยความเชื่อที่ว่า นิเวศน์ที่ดีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ดี และต่อการสร้างสรรค์ของบุคคลโครงการนี้ยังรวบรวมเอาหลักสูตรการศึกษาที่ดี เอาไว้อย่างมากมายอีกด้วย ในปี 2531 ทำการเปิดสอนคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรก พิธีเปิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก
พันธกิจ

มหาวิทยาลัยโยนกก่อตั้งได้เป็นผลสำเร็จ ด้วยความมุ่งมันของ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการมหาวิทยาลัยคุณภาพ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยโยนก ได้รับผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือ มาด้วยดีตลอด พันธกิจด้านบุคลากร คือ ได้พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยควบคุมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสร้างความใกล้ชิด จัดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่เหมาะสม เน้นอาจารย์พิเศษ จัดให้มีระบบการสอนเสริม ระบบศิษย์ – อาจารย์เรียนรู้ร่วมกัน จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านโปรแกรมต่าง ๆ โดยการจัดโครงการอบรมทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรเลือกงานตามความถนัดและศักยภาพ พัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสม กับการปกครอง บทบาทปรับปรุงการบริหารงาน ความสามารถของผู้บริหารระดับหัวหน้า , สนับสนุนให้มีการผลิตสื่อทุประเภทเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง, จัดสรรอาจารย์ที่เชี่ยวชาญอาจารย์พิเศษจากภายนอก , สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและรวมรวมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป้าหมายที่สูงสุด

พันธกิจและมาตรการซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางและเป้าหมายในการดำเนินการการบริหาร ใช้ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานบริหาร

อ้างอิง

http://www.yonokfoundation.org/Yonokfoundation/hna_hlak/hna_hlak.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s