มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 บ้านหลังนี้มีประวัติอันยาวนานเชียวแหละ  กว่าจะเป็น “วันนี้”  กว่าจะเป็น “แม่โจ้”

พ.ศ. ๒๔๖๐ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  สนาบดีกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมขึ้นที่             บริเวณหอวังหรือบ้านสวนหสวงสระประทุมบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติในปัจจุบัน  เรียกว่า  “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมหอวัง”  จึงเป็นจุดเริ่มแรกของฐานความคิด  และกิจกรรมของรัฐด้านให้การศึกษาแผนใหม่ทางการเกษตร

 พ.ศ. ๒๔๗๗    กระทรวงธรรมการได้จัดตั้งเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ โดยรับนักเรียนจากผู้ที่สำเร็จมัธยมปีที่ 6 หลักสูตรกำหนดเวลาเรียน 2 ปี  โดยมีพระช่วงเกษตรศิลปการ  ซึ่งขณะนั้นเป็นหัวหน้าสถานีทดลองกสิกรรมภาคพายัพ ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
          พ.ศ.  ๒๔๗๙    กระทรวงธรรมการได้จัดตั้ง  “โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคเหนือขึ้น”   โดยใช้สถานที่ร่วมกับโรงเรียนฝึกหัดครู ประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ  โรงเรียนวิสามัญเกษตรกรรมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้มีหลักสูตรเวลาเรียน  4  ปี  โดยรับจากผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมปีที่  4  โรงเรียนสามัญ เมื่อเรียนจบแล้วกระทรวงธรรมการกำหนดให้มีวิทยฐานะเทียบเท่าชั้นมัธยมปี่ที่  8
          พ.ศ.  ๒๔๘๑    กระทรวงธรรมการได้ยุบเลิกโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคใต้  ที่คอหงส์  จังหวัดสงขลา  โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคกลาง  บางกอกน้อย ธนบุรี  และโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคอีสาน  ที่โนนวัด  จังหวัดนครราชสีมา  และโอนกิจการทั้งหมดของโรงเรียนเหล่านั้นมารวมกันที่มัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคเหนือที่แม่โจ้เพียงแห่งเดียว  ในปีเดียวกันนี้เอง  ได้โอนกิจการจากกระทรวงธรรมการ  ไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตราธิการ และเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้โดยได้รับผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม เพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญา  เป็นเวลา  3  ปี ทางเกษตรศาสตร์  สหกรณ์และวนศาสตร์

พ.ศ.  ๒๔๘๒    กระทรวงเกษตราธิการได้จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นที่เกษตรกลาง บางเขน  กรุงเทพฯ และที่แม่โจ้ให้เตรียม เป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หลักสูตรเวลาเรียน  2   ปี  โดยรับจากผู้สำเร็จชั้นมัธยมปีที่  6  สำเร็จจึงเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้เลย
          พ.ศ.  ๒๔๘๖    เปลี่ยนเป็น  “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  ทั้งนี้เพราะวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขน ได้รับการสถาปนาเป้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พ.ศ.  ๒๔๙๑    กระทรวงเกษตราธิการได้โอนกิจการให้แก่กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการและเปลี่ยนเป็น  “โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้”  รับจากผู้สำเร็จชั้นมัธยมปีที่  6  (ม. 3  ปัจจุบัน)  เข้าศึกษาต่ออีก  3  ปี  สำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรอาชีวชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม  โยเริ่มดำเนินการรับนักเรียนประเภทนี้  ตั้งแต่  พ.ศ.  2492  เป็นต้นมา

พ.ศ.  ๒๔๙๙    ได้รับการ “ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่”  และขยายหลักสูตรถึงประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม(ปมก.)

พ.ศ.  ๒๕๐๕    ย้ายกิจการฝึกหัดครูมัธยมเกษตรกรรม  ไปเปิดดำเนินการที่วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ  “เปิดหลักสูตรเทคนิคเกษตร”  หรือ  “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกเกษตรกรรม”  ขึ้นเป็นแห่งแรก

พ.ศ.  ๒๕๑๘    ได้รับการสถาปนาเป็น  “สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร”  โดยพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2518

ศ.  ๒๕๒๕    เปลี่ยนชื่อจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร  เป็น “สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”  ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 4 เล่ม 99  ตอนที่ 15  ราชกิจจานุเบกษา  3  กุมภาพันธ์  2525  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้คือ  เนื่องจาก วิทยาลัยเกษตรกรรม เชียงใหม่  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  ทั้งประเทศ เนื่องจากมีนักศึกษาที่มาจากทุกภาคของประเทศได้เข้าไปศึกษา  ณ  สถาบันนี้  แต่เมื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น” สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ”  นามนี้จึงไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น

ต้นไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1. ชื่อไทย ( Thai name )  อินทนิล,  จ่อล่อ, จะล่อหูกวาง
2. ชื่อสามัญ ( Common name ) Queen’s flower, Queen’s crape myrtle
3. ชื่อวิทยาศาสตร์ ( Scientific name ) Lagerstroemia macrocarpa Wall.
4. ชื่อวงค์ ( Family ) LYTHRACEAE
5. สีดอก  ดอกสีม่วง  ม่วงชมพู  เป็นช่อตรง  ดอกออกตามปลายกิ่งหรือตามข้อกิ่ง  ออกดอก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน

อ้างอิง

http://www.mju.ac.th/mju2013/Congrat2556/index.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s