มหาวิทยาลัยเนชั่น(ลำปาง)

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลำปาง ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่รู้ทั้งในด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้กับกิจกรรม ฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อตั้งโดยดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ อธิการบดีและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจาก “วิทยาลัยโยนก”เป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีสถานที่ออกกำลังกายที่หลากหลายส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ทั้งหอสมุด หอพัก ห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา ที่ทำให้ผู้เรียนใช้ชีวิตทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และมีศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งแห่งแรกที่ศูนย์เนชั่นบางนา ณ อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ในปีพ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงอธิการบดี วิสัยทัศน์ใหม่ และการที่มหาวิทยาลัยได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงจึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่คู่กับมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานที่จริง บรรยากาศการทำงานจริง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนมาแล้วเป็นระเวลา 24 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามาแล้วมากกว่า 6,000 คน

สัญญาลักษณ์

สีน้ำเงิน หมายถึง ชาติ
รูปโล่ หมายถึง เกียรติยศศักดิ์ศรี
N หมายถึง NATION UNIVERSITY

ชื่อเต็มภาษาไทย : มหาวิทยาลัยเนชั่น
อักษรย่อภาษาไทย : มนช.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Nation University
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : NTU

ปรัชญา : ปัญญาพัฒนาชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 2. เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ในการเสริมสร้างศักยภาพ ทางการแข่งขันของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
 3. เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ
 4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาและความรู้ และความเอื้ออาทรที่มีต่อกันระหว่างมวลมนุษยชาติ

ปณิธาณ
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อการเป็นประชากรโลก(Global Citizen) ที่มีคุณภาพ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผล (Outcome – Based Learning) เป็นสำคัญให้การอบรมและฝึกฝนที่เน้นวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 • เรียนกับมืออาชีพ
 • บัณฑิตจิตอาสา

อัตลักษณ์ : (3 Skills)

 • ทักษะอาชีพ (Professional Skill)
 • ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
 • ทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill)

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งผลิตบัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม ประเทศชาติ พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเชิงสร้างสรรค์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ผลิตผลงานวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายโอนองค์ความรู้ในการบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม ภายใต้แนวปฏิบัติตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตคุณภาพตามพันธกิจ และเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและสังคมโลก
 2. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่รองรับการบริการด้านวิชาการวิชาชีพแก่สังคม
 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสู่สากล

วันก่อตั้งมหาวิทยาลัย

“รู้จักมหาวิทยาลัยโยนก” มหาวิทยาลัยโยนกได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจาก “วิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 เหตุการณ์ที่สำคัญนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่ากว่า 20 ปีที่สถานศึกษาแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยโยนกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมอย่างมากมาย ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่รู้ ทำงานหนัก ทั้งในด้านการเรียนที่มีหลักวิชา และ ประยุกต์แนวคิดไปใช้กับกิจกรรมต่างๆให้มีประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยโยนกยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีสถานที่ออกกำลังกายที่หลากหลายให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาทั้งหอสมุด หอพัก ห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษาที่ทำให้ผู้เรียนใช้ชีวิตทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

เหนือฟ้าคือฟ้า

คำร้อง ทำนอง อ.สุพจ  สุข

มิย.55

ฟ้าสดใส  โลกสวยงาม

ฝันยังทอประกายฉายส่อง

ด้วยพลังเปี่ยมหวังเรืองรอง

เราถักทอสัมพันธ์ร่วมใจ

 

แม้เขตฟ้า จะสูงชัน

เราผู้กล้าฝ่าฟันไม่หวั่นไหว

ที่เหนือฟ้าเราคือฟ้า มีสัญญายิ่งใหญ่

คือร้อยดวงใจแล้วไปด้วยกัน

 

ด้วยศรัทธา สร้างปัญญาก้าวไกล มหาวิทยาลัยเนชั่น

กายต่างกายแต่ดวงใจเดียวกัน รักในการสร้างสรรค์สุดใจ

 

ฟ้ากว้างไกลสุดสายตา  โอบล้อมให้เราชาวฟ้ามั่นใจ

ก้าวสู่ฝัน สู่คืนวัน ชีวิตอันสดใส

มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

อ้างอิง

http://www.nation.ac.th/index.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s