มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้น โดยได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส “กาญจนาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาสู่ท้องถิ่นชนบท [1] โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานในเขตภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติ ที่เรียกว่า “เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” โดยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านบริการเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมภูมิภาค เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดตั้งขึ้นบริเวณ “นิคมแม่ลาว” อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รวม 5,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขา 3,500 ไร่ พื้นที่ราบ 1,500 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยปัจจุบัน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา

ปัจจุบันวิทยาเขตเชียงราย มีจำนวนนักศึกษากว่า 2,101 คน

หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดสอนใน ๒ ระดับ คือ ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน 2 คณะ คือ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ระดับปริญญาตรี

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 5 หลักสูตร

 • หลักสูตรการจัดการ-การจัดการทั่วไป
 • หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบ
 • หลักสูตรการบัญชี
 • หลักสูตรการตลาด-การบริหารการตลาด
 • หลักสูตรการตลาด-การตลาดระหว่างประเทศ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี จำนวน 4 หลักสูตร

 • หลักสูตรการจัดการ
 • หลักสูตรการตลาด
 • หลักสูตรการบัญชี
 • หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรการท่องเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร 2 ปี จำนวน 4 หลักสูตร

 • หลักสูตรการบัญชี
 • หลักสูตรการตลาด
 • หลักสูตรการจัดการ
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ระดับปริญญาตรี

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 3 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี จำนวน 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร 2 ปี จำนวน 4 หลักสูตร

 • หลักสูตรช่างไฟฟ้า
 • หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิคส์
 • หลักสูตรช่างโยธา
 • หลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร์

รวมจำนวนหลักสูตรที่เปิดเรียนในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งสิ้น 26 หลักสูตร

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

[แก้]ตรามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชนุญาตให้อัญเชิญพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎมาเป็นตรามหาวิทยาลัย โดยลักษณะของตรามหาวิทยาลัยคือ เป็นรูปพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช ล้อมรอบด้วยดอกบัวแปดกลีบ ด้านบนมีเลขเก้าไทยประดิษฐานอยู่ อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ด้านล่างทำเป็นรูปโค้งรองรับตราพระราชลัญจกร จารึกชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีดอกไม้ทิพย์อยู่ด้านหัวและด้านท้ายของชื่อมหาวิทยาลัย

สีประจำเขตพื้นที่

 • สีประจำเขตพื้นที่ ได้แก่ สีขาว – แดง

ดอกไม้ประจำเขตพื้นที่

อ้างอิง

http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/web/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s