มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า”สถาบันราชภัฎ” จากวิทยาลัยครูเดิมเพื่อให้สอดคล้อง กับความหลากหลายการผลิต บัณฑิตของสถาบันโดยให้สถาบันราชภัฎเชียงราย เป็นส่วนราชการในสำนักงานสภา สถาบันาชภัฎสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและให้สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ เป็นนิติ บุคคล มีฐานะเทียบเท่ากรมใน กระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ ผศ.สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฎเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2538

สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ

  • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
  • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
  • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ตราสัญลักษณ์

แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จอย่างชัดเจน ในประเด็นการปรับแผนการศึกษา ของชาติที่เด่นชัดโดยพัฒนาจากระบบบ้านวัดวังและโรงเรียนโดยเฉพาะเมื่อโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ทรงใช้กระบวนการทางปัญญาแก้ปัญหา ระบบการพัฒนาประเทศตัวอักษรจึงเป็นประเด็นสำคัญ ในการจัดวางรูปแบบ ดังนั้นตัวอักษรใหญ่ในราชภัฏ สัญลักษณ์จึงมีโครงสร้างใกล้เคียงระบบสากล คือใช้อักษรโรมันแบบ Gothicหรืออักษรอังกฤษแบบ Old English และอักษรขอมเป็นแนวทางในการพัฒนา รูปแบบตัวอักษรให้สามารถแทนค่าความรู้สึก ในการสื่อสารร่วมสมัย และแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีเทา – แสด

  • สีประจำมหาวิทยาลัยเทา – แสด

  • กาสะลองคำ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ไม้ประจำราชภัฏเชียงราย

กาสะลองคำ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงรายที่ตั้งอยู่ด้านในของวิทยาเขตอีกด้วย

วิทยาเขตจอมทอง

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ใช้สถานที่ของโรงเรียนจอมทอง ในการเปิดการเรียนการสอน ใช้หลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปัจจุบันเปิดสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) และอื่น ๆ โดยมีการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์

คณะ

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานที่พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

อ้างอิง

http://www.cru.in.th/cru2012/index.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s