มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประวัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บนถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันออก 8 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุปริญญา ปริญญตรี และระดับปริญญาโท โดยเป็นการจัดการศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน ในเขตจังหวัดลำปาง แพร่ น่านและบุคลากรในท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง

สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ

  • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
  • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
  • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย สีแดงเลือดหมู และสีเขียว หมายถึง ความกล้าหาญที่จะใช้ความคิดสติ ปัญญา และความงอกงามแห่งปัญญา

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย

วิริเยน ทุกขมจเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

คณะ

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

อ้างอิง

http://www.lpru.ac.th/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s