มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น(เชียงใหม่)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542[1] และได้สถาปนาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 [2] ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทเป็น “มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549[3]

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถแข่งขันทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งให้การศึกษาที่ก้าวทันต่อความก้าวหน้าเชิงธุรกิจ กอปรด้วยความรู้ทางการบริหารจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงมีปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับชนในสหัสวรรษใหม่ที่เตรียมบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมในการดำรงชีวิต การทำงาน มีจิตสำนึกแห่งความเป็นผู้ประกอบการ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 อาคารหอประชุมขนาดความจุมากกว่า 700 ที่นั่ง / ห้อง Auditorium ความจุ 300 ที่นั่ง สำนักวิทยบริการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สนามกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์อาหารและลานจอดรถ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์การค้าและสถานที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และห้างสรรพสินค้าเทสโก โลตัส เชียงใหม่หางดง แอร์พอร์ทบิสสิเนสพาร์ค ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ กองบิน 41 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้เปิดวิทยาเขตแห่งใหม่อีก 1 แห่ง คือ U-FAR Campus เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษา เปิดคณะสาขาวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จึงได้เกิดแผนโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ส่วนขยายบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บนถนนวงแหวนขึ้น โดยเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะมีอาคารเรียนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สนามกีฬา หอพักนักศึกษา ฯลฯ ซึ่งการก่อสร้างจะดำเนินการเป็น 4 ระยะ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 15 ปี จึงจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ รวมงบประมาณ 1,000 ล้านบาท

คณะ สาขาวิชา ที่เปิดทำการเรียนการสอน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาผู้ประกอบการ สาขาวิชาจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

คณะบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

ปรัชญา

เลิศคุณธรรม ล้ำปัญญา สร้างคุณค่าคนสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชื่อมั่นว่าผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปัญญา จะนำพาไปสู่ความสมบูรณ์แห่งตน

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ มีจิตสำนึกและสมรรถนะของความเป็นผู้ประกอบการทีมีคุณธรรม มัปัญญา เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความซื่อสัตย์ รู้ผิดชอบชั่วดี ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นมหาลัยแห่งเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Gateway to Entrepreneurship)

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสังคมแห่งการเป็นผู้ประกอบการ

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ความหมายของเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

วงกลมภายนอก

วงกลม หมายถึง องค์ความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นเสมือนเส้นวงกลมที่ไม่มีจุดสุดสิ้น เฉกเช่นการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์จะต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พื้นที่วงกลมภายนอก ส่วนบนเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (The Far Eastern University) ส่วนล่างเป็นปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543)

วงกลมภายใน

เป็นรูปคานรับน้ำหนัก มีลูกตุ้มอยู่ตรงกลางบนคานและมีแกนหลักสามประการที่ก่อให้เกิดดุลยภาพของการพัฒนาคนให้เป็นคนสมบูรณ์ดังนี้
• เลิศคุณธรรม (Ethics) นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในทุกด้านและเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่มีคุณภาพ
• ล้ำปัญญา (Wisdom) ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสติปัญญาที่ล้ำเลิศ อันจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม
• คนสมบูรณ์ (Wholeness) ต้องเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรอบรู้และรอบคอบทั้งการคิดและการปฏิบัติ

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีกรมท่า หมายถึง ความสุขุมลุ่มลึกทางปัญญา
สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความเจริญรุ่งเรือง

อ้างอิง

http://www2.feu.ac.th/thai/main.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s