มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่(เชียงใหม่)

North-Chiang Mai University (NCU)

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2542
ต้นไม้ประจำสถาบัน : ต้นชัยพฤกษ์
สีประจำสถาบัน : สีชมพู-เหลือง
จำนวนคณะ : 5 คณะ
จำนวนนักศึกษา : ประมาณ 1,826 คน
อัตราค่าเล่าเรียน : หน่วยกิตละ 500-1,500 บาท
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ : 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5381 9999
เว็บไซต์ : www.northcm.ac.th

ประวัติ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ด้วยแรงบันดาลใจของอาจารย์ ณรงค์ ชวสินธุ์ เพื่อที่จะทดแทนแผ่นดินเกิดด้วยการก่อตั้งสถานศึกษา โดยตั้งใจให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดหลักสูตร สาขาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Management) ระดับปริญญาตรีในคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ทั้งยังให้ความสำคัญต่อการปพื้นฐานและสร้างสำนึกให้บัณฑิตมีความพร้อมและใฝ่ใจในการริเริ่มตลอดเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ซึ่งบัณฑิตจะต้องเป็นผู้รู้จริง ทำจริง เก่งในด้านเทคโนโลยี ภาษาดี มีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำและศีลธรรมจรรยา

สัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ใช้เครื่องหมายเป็นวงกลมซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นอาร์มภายในมีรูปลูกดิ่ง และช่อชัยพฤกษ์อยู่ด้านล่างอาร์ม ถัดจากนั้นเป็นวงกลมชั้นที่ 2 โดยภายในวงกลมเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย

“ช่อชัยพฤกษ์” หมายถึง ความดีและปณิธานของผู้รับใบอนุญาตในความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถประสาทวิชาความรู้และปลูกฝังทัศนคติอันพึงปรารถนา พัฒนาทักษะและศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดี

“ลูกดิ่ง” หมายถึง ความมั่นคง ความแน่วแน่ หนักแน่น มีความมั่นคงในวิชาชีพของตน ความมีจุดยืนและยึดมั่นในหลักการแห่งตน เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและศาสตร์ทั้งปวงแห่งความเป็นสากล

อาร์ม หมายถึงจิตวิญญาณซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งวิชาการที่ผลิตองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคได้ อีกทั้งยังหมายถึงพลังแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ส่วนสีประจำมหาวิทยาลัยนั้นใช้ “สีชมพู-เหลือง” สีชมพู สื่อความหมายถึงความสดใส ความสดชื่น และเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระปิยมหาราชอีกด้วย ส่วนสีเหลือง หมายถึงความสว่างนำทางสู่เป้าหมายที่สูงสุดของชีวิต และเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มีอะไรเรียนบ้าง

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
– วิศวกรรมไฟฟ้า
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– วิศวกรรมอุตสาหการ
– วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรเทคโนโลยีศาสตรบัณฑิต
– เทคโนโลยียานยนต์
– เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
– เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

2. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
– การบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– การจัดการ
– การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– การตลาด
– การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

3. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
– รัฐประศาสนศาสตร์

4. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

5. บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคณะวิชาที่เรียน แต่โดยเฉลี่ยแล้วค่าหน่วยกิตประมาณ 500-1,500 บาท เมื่อรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายตลอด 4 ปีการศึกษาประมาณ 250,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน

* ห้องสมุด มีชื่อเรียกกันว่า ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
* ศูนย์บริการการศึกษา
* ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
* ศูนย์ IT
* ศูนย์ e-Commerce
* ศูนย์แนะแนวและอาชีพ เป็นศูนย์ที่ให้คำปรึกษา เพื่อการปรับตัวในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้บริการในการติดต่อประสานงานด้านการฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆตามสาขาวิชาของนักศึกษาในปีสุดท้ายของการเรียน
* โรงอาหารจำนวน 1 โรงและร้านค้ารอบๆบริเวณมหาวิทยาลัย
* มีการทำบัตรสุขภาพ โดยจะมีการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาอย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ยังมีบริการห้องพยาบาลและมีพยาบาลคอยให้การรักษาเบื้องต้นตลอดเวลาทำการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังทำประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่ารักษาในกรณีฉุกเฉิน
* มีบริการรถรับ-ส่ง เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองหรือต่างอำเภอเดินทางมายังมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกโดยจะจัดรถปรับอากาศไว้คอยรับ-ส่ง ระหว่างสี่แยกสนามบิน-มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย-สี่แยกสนามบิน สามารถดูตารางเดินรถได้ที่สถาบัน
* หอพักนักศึกษา มีหอพักภายในมหาวิทยาลัยชื่อว่า หอชัยพฤกษ์ เป็นอาคาร 200 ห้อง พักห้องละ 1 คน มีห้องน้ำในตัว มีตู้เสื้อผ้า เตียงพร้อมที่นอน โต๊ะเขียนหนังสือ บริเวณรอบๆหอพัก อากาศดีและมีสนามหญ้า ค่าใช้จ่ายต่อห้องต่อเดือนอยู่ที่ราคา 1,000 บาท

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท เช่น ทุนเรียนดี ทุนนักกีฬา และทุนความสามารถพิเศษ

ชีวิตนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของการอยู่หอก็คือ ให้บริการด้านที่พักอาศัยที่สะดวกสบายและปลอดภัยแก่นักศึกษาให้นักศึกษาได้อยู่ร่วมกันในที่พักที่มีบรรยากาศเอื้อต่อารศึกษา และเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม นอกจากนี้หอพักชัยพฤกษ์ยังช่วยพัฒนาให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีบุคลิกภาพที่ดี และมีจริยธรรม ระเบียบวินัยที่ดีด้วย

ส่วนหอพักนอกมหาวิทยาลัยที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนัก ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 800-2,500 บาท ต่อเดือน

ทางมหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ ตามความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องทำในชั้นเรียน ดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกีฬา สันทนาการ วัฒนธรรม และการบริการสังคม ก็เป็นสิ่งจำเป็นในขั้นตอนการเรียนรู้ของนักศึกษาเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากการที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ก่อตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไร้มลพิษ จึงเป็นสถาบันที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนอย่างยิ่ง

ยามว่าง นักศึกษานอร์ท-เชียงใหม่มักจะไปเดินเล่นหรือดูภาพยนตร์กันที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต หรือไม่ก็ห้างโลตัส หรือจะไปเดินชอปปิ้งกันที่ไนท์บาซาร์ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ทำได้ไม่ยากนัก แต่หากเป็นวันหยุดมีเวลาว่างเยอะหน่อย ก็สามารถไปเที่ยวชมธรรมชาติ หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่มากมายในเชียงใหม่ได้อย่างสะดวก

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s