มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎธานี

 

 

มหาวิทยาลัยได้เริ่มโครงการขยายการศึกษามายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ปี 2533 โดยเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพด้านต่าง ๆ สูงเหมาะสมที่จะจัดตั้งสถานศึกษาระดับสูงรองรับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอง โดยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ได้ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจัง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจึงพัฒนาได้โดยเร็ว ซึ่งอาจสรุปลำดับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ดังนี้

ปี พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนคณะทำงานด้านวิชาการ ด้านการจัดหาที่ดิน และคณะกรรมการจัดหาทุน
 • สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายงานไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2533
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อนุมัติให้ใช้อาคารสโมสรจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณศาลาประชาคม เป็นสำนักงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2533
 
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก โดยใช้หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คน และได้เปิดทำการเรียนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2533
 
 • ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีที่จังหวัด
  สุราษฏร์ธานี ในปีงบประมาณ 2536 ตามหนังสือที่ ทม 0204/25300 ลงวันที่ 19 กันยายน 2533
   
ปี พ.ศ. 2534
 • รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการขยายงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ 2534 ในวงเงิน 1 ล้านบาท และได้สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องในปีต่อมาในส่วนของงบดำเนินการ และงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารเรียน
ปี พ.ศ. 2535
 • เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2536
 • สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระยะแรก 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดตั้งวิทยาเขตตามคำขอ จำนวน 2 แปลง คือ ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมือง จำนวน 440 ไร่ และป่าทุ่งใสไช อำเภอไชยา จำนวน 4,000 ไร่ ป่าบางเบา – คลองเซียด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6,300 ไร่
ปี พ.ศ. 2537
 • ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เมื่อ 2 สิงหาคม 2537 นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีการจัดตั้งที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2538
 • คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติในหลักการให้มีการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็น 1 ใน 11 วิทยาเขตที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538
 • จัดการศึกษาระดับปริญญาโทร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษาและประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
 
 • คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติให้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยาเขตสารสนเทศตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539
 • คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน 3 หลักสูตร คือ สาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอนุปริญญา
ปี พ.ศ. 2542
 • สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรผลิตกรรมชีวภาพ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2542
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสาขา ผลิตกรรมชีวภาพรุ่นแรกจำนวน 42 คน ในปีการศึกษา 2542
ปี พ.ศ. 2544
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้เปิดการสอนระดับปริญญาตรี คือ สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ)รุ่นแรก
ปี พ.ศ. 2545
 • สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกรวม 71 คน ในปีการศึกษา 2545
 • 16 ก . ย .2545 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบจัดตั้งคณะเทคโนโลยีและการ จัดการ
ปี พ.ศ. 2546
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบกรอบปรัชญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 77 คน ในปีการศึกษา 2547
 • 6 ก . ย .2546 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการใช้พื้นที่ของเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานีที่ทุ่งใสไชอำเภอไชยา สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยง สายพันธุ์กุ้ง
ปี พ.ศ. 2547
 • สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติให้ใช้ชื่อ “ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ” แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอนุมัติเห็นชอบแผนพัฒนาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี พ . ศ .2547-2554
ปี พ.ศ. 2548
 • สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 48 คน ในปีการศึกษา 2548
 • สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นชอบการแบ่งโครงสร้างสำนักงานเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
 • สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นชอบการมีสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
 • สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นชอบการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   
 

 

 

 

ตรามหาวิทยาลัย

 

 
มหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ แสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
จักรกับตรีศูล คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ แสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ม.อ. คือ อักษรย่อจากพระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
สงขลานครินทร์ คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5) โปรดเกล้าฯสถาปนาเจ้าฟ้า “มหิดลอดุลยเดช ดำรงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ เป็นเจ้ากรม โดยพระราชทาน ชื่อเมืองสงขลา เป็นพระนามทรงกรมเพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อพ.ศ. 2446 เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา
 
 
 

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 
 

 
ดอกศรีตรัง เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อสามัญ Green ebony, Jacaranda
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jacaranda obtusifolia Humb & Bonpl. ssp. rhombifolia (G. Mey.) A. Gentry ชื่อวงศ์ Bignoniaceac

 

 

สีน้ำเงิน

สีประจำมหาวิทยาลัย

อ้างอิง

http://www2.surat.psu.ac.th/index.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s