มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2550 วันเสาร์ที่15 กันยายน 2550 ได้เห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร โดยมีการเรียนการสอนให้สอดรับความต้องการของพื้นที่จังหวัดมุกดาหารด้านการส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการท่องเที่ยว ภาษา วัฒนธรรม ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาได้ต่อในระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารได้มอบอาคารเรียนหลังเก่า ของโรงเรียนมุกดาลัย ชื่อตึกเหลืองมุกดาลัย มอบให้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเป็นสำนักงาน มหาวิทยาลัยได้นำตึกเหลืองมุกดาลัย มาปรับปรุงใหม่โดยยังคงรูปแบบเดิมของตึกให้มากที่สุด ปรับปรุงซ่อมแซมไปในเดือน เมษายน และเดือนพฤษภาคม 2550 มหาวิทยาลัยอุบลได้ส่ง ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์ มาเตรียมงานและดูแลการปรับปรุงสถานที่ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 จากนั้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้ส่งอาจารย์ ณัฎฐ์นรี สุขจิต มาเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ฯ มุกดาหารอีกหนึ่งท่าน และมีอาจารย์ประจำมาเพิ่มอีกคือ อาจารย์ทยากร สุวรรณปักษ์ และอาจารย์ ชุมพร หลินหะตระกูล ตามลำดับ

ต่อมาทางจังหวัดมุกดาหารได้มอบพื้นที่อาคารเรียนหลังเก่า ติดกับอาคารเรียนตึกเหลืองมุกดาลัย เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ อาคารเรียนใหม่หลังนี้ จะรองรับจำนวนนักศึกษาที่จะมีจำนวนมากขึ้นจากในประเทศและต่างประเทศ

ชาวจังหวัดมุกดาหารมีความต้องการที่จะมีมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหารมานานแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้เยาชนและผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ได้มีโอกาสเรียน โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษานานาชาติ ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดหาพื้นที่สำหรับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร โดยมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยมุกดาหารเมื่อมีความพร้อมในอนาคต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เกิดขึ้นจากเรียกร้องความต้องการของคนมุกดาหาร ผ่านตัวแทนภาครัฐและเอกชน เช่น ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, พตท. จิตร ศิเนหะวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหาร(2551), นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร, นายวิทยา บุตรดีวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร, นายวิริยะ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร, เทศบาลมุกดาหาร เป็นต้น

จากความต้องการของคนมุกดาหาร ทำให้เกิดโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร โดยที่ท้องถิ่นได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญ ในการให้การศึกษาระดับสูงแก่บุตรหลาน เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อที่จะเป็นพลังในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ของคนมุกดาหาร ชาวต่างชาติ เพื่อนำความรู้ความสามารถ ไปพัฒนาประเทศของตนเองต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างมิตรภาพและเครือข่ายอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ที่เน้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

ในการดำเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหารนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาที่ดินสำหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (ภาพประกอบที่ 5) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องที่ดิน ทั้งหมดสามที่คือ

  • – ที่ดินแห่งที่1 พื้นที่พืชไร่ตำบลคำอาฮวน
  • – ที่ดินแห่งที่2 พื้นที่ดินทหาร ตำบลคำอาฮวน
  • – ที่ดินแห่งที่3 พื้นที่อบต.มุกดาหาร ภูผาเจี้ย ถนนตาดแคน

คณะกรรมการพิจารณาที่ดิน ได้ประชุมหารือเรื่องที่ดินที่ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2551สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุกดาหาร โดยท่านนายอำเภอ วิจิตร สายเชื้อ,ดร. สุรสิทธ์ ร่งเรืองศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศจังหวัดมุกดาหาร, นายปัญญา ศรีโยหะ นายกอบต.มุกดาหาร และชาวบ้านมม, นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา เลขาธิการหอหารค้า, นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร,ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร,ผศ.ดร มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ดร. กุลภา โภคสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร,อาจารย์ชุมพร หลินหะตระกูล อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ และนายไอยรัชต์ รักชาติ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ

อ้างอิง

http://www.muk.ubu.ac.th/index.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s