การเรียนการสอน


 ระดับปริญญาตรี

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้ระบบหน่วยวิชาในการจัดรายวิชาของหลักสูตรการศึกษาและใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบไตรภาค (Trimester) ในการเปิดสอนโดยในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา12 สัปดาห์นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนตามที่หลักสูตรกำหนดจำนวนหน่วยวิชารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยวิชา ทั้งนี้ หลักสูตรการศึกษาทุกระดับจะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษา ไปปฏิบัติการในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือเรียกว่า สหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเป็นการผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอนกับการทำงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพโดยการนำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติงานจริง

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

1. จำนวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                                40 หน่วยวิชา
2. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

        2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

        นักศึกษาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยวิชา โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า                                     4 หน่วยวิชา  ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                      3 หน่วยวิชา
1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                          1 หน่วยวิชา
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   เรียนไม่น้อยกว่า       3 หน่วยวิชา ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                        2 หน่วยวิชา
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                       1 หน่วยวิชา
3. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ                                         0.5 หน่วยวิชา
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               1 หน่วยวิชา
5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      1.5 หน่วยวิชา

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ วิชาชีพและให้รวมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)  จำนวน 3 หน่วยวิชา

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) ให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยวิชา ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ขัดต่อเงื่อนไขของรายวิชา

    เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะต่อจากปริญญาตรีเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นจำนวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 8 หน่วยวิชา

    เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยในสาขาต่างๆในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีแต่ต่ำกว่าขั้นปริญญาเอกและมุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะ จำนวนหน่วยวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยวิชา  มีแผนการศึการศึกษาให้เลือก 2 แผนดังต่อไปนี้

แผน ก เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ มี 2 ลักษณะ คือ
แผน ก เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ มี 2 ลักษณะ คือ
แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยวิชา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยวิชา แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยวิชา และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยวิชาโดยมีจำนวนหน่วยวิชารวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 12 หน่วยวิชา
แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือการทำโครงงานที่เทียบได้ เท่ากับ 1 ถึง 2 หน่วยวิชา โดยมีจำนวนหน่วยวิชารวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 12 หน่วยวิชา


    เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาโท และมุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการวิจัย อย่างอิสระ เพื่อบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่และเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จำนวนหน่วยวิชารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วย วิชา สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 16 หน่วยวิชา สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้ เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยวิชาแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยวิชา
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยวิชา
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกัน
เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติมดังนี้

                               แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยวิชา และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยวิชา

                               แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยวิชา และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยวิชา
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน เดียวกัน

http://graduate.wu.ac.th/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s