หลักสูตร

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการศึกษาดังนี้

ระดับที่เปิดสอน

ปริญญาตรี 2 ปี(หลังอนุปริญญา)

ปริญญาตรี 4 ปี

ปริญญาตรี 5 ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คณะที่เปิดสอน

คณะที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s