ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับนักศึกษาในแต่ละปีเป็นจำนวน ประมาณ 9,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลพบว่าในแต่ละปีจะมีนักศึกษาใหม่ที่ยากจน  เดือดร้อนทางการเงิน   แต่มีความสามารถในการศึกษา   มีผลการเรียนดี   ผ่านการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้   ดังนั้น เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยของประชาชนด้วยอัตตลักษณ์ ที่แสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจ สังคม จึงได้ร่วมสานฝันให้เด็กนักเรียนยากจนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี   และส่งเสริมความตั้งใจจริงในการศึกษาเล่าเรียน  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการกินอยู่  ศึกษาเล่าเรียน   นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล ที่ช่วยอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับทุนประเภทต่างๆ  ที่จะช่วยให้นักศึกษายากจนสามารถดำรงชีวิต และศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาได้อาทิ

  • ประเภททุนกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา    (กองทุน  กยศ.)   เป็นกองทุนที่รัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเด็กที่ยากจนแต่มีความสามารถให้เข้าศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีได้
    ติดต่อสายด่วน 084-4285994 หรือ 043-202380 สายภายใน 42323 เว็บไซต์ http:// studentloan.kku.ac.th
  • ประเภททุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีฯ  ในวาระครบรอบ  40 ปี มข.
  • ประเภททุนการศึกษาเอกชน   ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อจัดสรรให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไขเจ้าของทุน
  • ประเภททุนช่วยเหลืออาหารกลางวัน   ได้แก่  ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์,  ทุนพลเอกชวลิต   ยงใจยุทธ    ใช้ดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษา
  • นอกจากนี้ยังมีเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษาอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 043-202356   สายภายใน 11974  http://sac.kku.ac.th

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
– ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ โดยจัดสรรเงินทุนในแต่ละปีในวงเงินกว่า 20 ล้านบาท ทุนการศึกษามีทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ วงเงินในการจัดสรร 6.5 ล้านบาทต่อปี  สนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดการให้ทุนดังนี้
1.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน  100,000.- บาท ต่อเรื่อง
1.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท   ไม่เกิน    50,000.- บาท ต่อเรื่อง
เงื่อนไข เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
กำหนดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง ประจำภาคต้น ประมาณเดือนมิถุนายน และประจำภาคปลาย ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เงื่อนไข     วิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
จำนวนครั้งในการได้รับอนุมัติทุน
1) นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถขอรับทุนได้  2 ครั้ง ทั้งนี้เนื้อหาของผลงานที่นำเสนอหรือ
ตีพิมพ์ต้องไม่ซ้ำกัน
2) นักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถขอรับทุนได้ 1 ครั้ง

กำหนดการยื่นขอรับทุนและการพิจารณาทุน
บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารจัดการทุนฯ กำหนดการยื่นสมัครรับทุนและการพิจารณาทุน จำนวน 3 ครั้งต่อปี รับสมัครประมาณเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ของทุกปี ตามกำหนดการนำเสนอผลงาน
การยื่นเอกสารสมัคร ไม่ต้องรอใบตอบรับจากหน่วยงานที่จัดการประชุมวิชาการแต่สามารถนำหลักฐานการสมัครมายื่นเพื่อให้ทันกำหนดระยะเวลาการตามประกาศรับสมัคร

ตารางค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ประเภทการนำเสนอ

ระดับการประชุม

ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

จัดประชุมในประเทศไทย

จัดประชุม ต่างประเทศ.

1) Oral Presentation

5,000.- บาท

15,000.- บาท

30,000.- บาท

2) Poster presentation

3,000.- บาท

10,000.- บาท

20,000.- บาท

3) การตีพิมพ์ในวารสาร

20,000  บาท

3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
เงื่อนไข  
1. วิทยานิพนธ์/ต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนใดๆ ที่มีงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และหากได้รับทุนสนับสนุนอื่นในลักษณะนี้ก่อนการเดินทาง จะต้องสละสิทธิ์ทุนนี้
3. สามารถอยู่ศึกษาวิจัยในต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

ตารางค่าใช้จ่าย แยกตามกลุ่มประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆโดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา (บาท) ดังต่อไปนี้

ที่

กลุ่มประเทศ

วงเงิน

1

ทวีปเอเซีย นอกจาก 2 และ 3 30,000

2

อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 35,000

3

จีน เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันตก 50,000

4

ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรปตะวันออก 60,000

5

ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา  แคนาดา 70,000

6

ประเทศอื่นๆ วงเงินอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา

กำหนดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนกันยายนและมีนาคม ของทุกปี โดยพิจารณาจากกำหนดระยะเวลาการทำกิจกรรมในต่างประเทศ

4. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน(TA)
ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน เป็นเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา โดยมีภาระช่วยสอนสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมงและไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
อัตราเงินทุน  ทุนละ 4,000.- บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา เป็นเงิน 32,000.- บาท ต่อทุน

โดยปฏิบัติงานดังนี้

ภาคการศึกษา

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

เดือน

ต้น

มิถุนายน –  กันยายน

4

ปลาย

พฤศจิกายน –  กุมภาพันธ์

4

การรับสมัคร คณะต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษารับทุนผู้ช่วยสอน (TA)

5. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เงื่อนไข
1. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนการศึกษาวิจัย ในขณะที่ศึกษาอยู่  ในระดับบัณฑิตศึกษา    ทั้ง
ที่เป็นทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
2. เป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว  จัดสรรปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 75 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (ประจำภาคต้น/ปลาย)
กำหนดการรับสมัคร ประมาณเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน ของทุกปี

6. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัย ในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ โดยที่อาจารย์บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ยื่นเอกสารโครงการเพื่อขอรับทุน ประมาณ 20 ทุนต่อปี ในวงเงิน 7.5 ล้านบาท (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)
ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท (อาจารย์เป็นผู้สมัครขอรับทุน)
– ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)
– ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
กำหนดการรับสมัคร ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี

สอบถามรายละเอียด เงื่อนไขการรับสมัครทุนต่างๆ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421 อีเมล์ graduate@kku.ac.th และสามารถ ดาวน์โหลดประกาศ  ใบสมัครทุนและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.kku.ac.th

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การทำวิจัยของนักศึกษา ทั้งด้านข้อมูล อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางในหลายๆด้าน มากกว่า 20 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล คณะเทคโนโลยี นอกจากงานดำเนินการศึกษาและวิจัยแล้ว ยังสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งทางด้านข้อมูล อุปกรณ์เรียน และทุนการศึกษา http://www.gwrckku.com/
 2. ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ให้ทุนสนับสนุนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจร http://www.melioid.org/
3. ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์  http://202.28.94.202/atrc/
 4. ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง สนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา การเชื่อมโยงงานวิจัยกับการสอน การสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ http://www.plurality.net
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน เพื่อผลิตนักวิจัยที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความสามารถในการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน http://web.kku.ac.th/trofrec/
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการวิจัยและมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสของการพัฒนาศักยภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสมาชิกของศูนย์ฯ http://herbal.kku.ac.th/
7. ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสร้างบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตรายอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นศูนย์ชำนาญการพิเศษเฉพาะทาง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆให้แก่สังคมทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน http://envi02.en.kku.ac.th/th/
 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มีทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาเอก-ระดับปริญญาโท http://www.en.kku.ac.th/sirdc/
9. ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน  เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งเป็นการสร้างนักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้ที่จะออกไปเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีด้านพันธุ์พืช โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก http://www.pbrcsa.kku.ac.th/
10. ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญอย่างลึกซึ้งในกระบวนการวิจัย และพัฒนาการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง เมรัย และสุรากลั่นใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูง โดยงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และเอก http://fervaap.kku.ac.th/
11. ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มีการพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา http://aetech.en.kku.ac.th/
12.  ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  http://www.livercare.kku.ac.th/2008/
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ดำเนินงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับสูงของคณะ http://home.kku.ac.th/cmdl/2552/
 14. ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  http://negistda.kku.ac.th/
 15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติกhttp://home.kku.ac.th/autistic/th/index.php
 16. ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษาการวิจัยและให้ความรู้โดยการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีแนวทางในการทำวิจัยที่เหมาะสมแก่นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจซึ่งจะทำให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://www.nano.kku.ac.th/
17. ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ (RCEID) สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทำการวิจัยและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อระบาดใหม่ และโรคติดเชื้อที่กลับมาระบาดใหม่ http://emerging.kku.ac.th/
 18. ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯภายใต้โครงการตะวันฉาย เพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าชั้นนำของเอเชีย และมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการศึกษา การวิจัย และการให้บริการที่มาตรฐานแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะนี้ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯมข. ภายใต้โครงการพระราชทาน”ตะวันฉาย” http://kkucleft.kku.ac.th/
19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เทคนิควิธีการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบธรรมาภิบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://home.kku.ac.th/wnec/
20. ศูนย์ศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์   เป็นแหล่งให้ความรู้ โดยมีทีมอาจารย์แพทย์จากหลายๆภาควิชา (ภาควิชาออร์โธปิดิกส์, ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ภาควิชาอายุรศาสตร์, และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน มาร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในลักษณะบูรณาการ และเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  http://www.osteokku.com
21.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน  มีทุนสนับสนุนการทำวิจัยและสนับสนุน ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการทางด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานและที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน http://aerd.kku.ac.th/
22. ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวันแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อดำเนินการวิจัยและสร้าง
เครือข่ายการดำเนินการวิจัย และเป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติการวิจัยอันนำไปสู่ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงานในระดับภูมิภาคประเทศและนานาชาติ http://nu.kku.ac.th/Unit/reqw/
23. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ http://cogtech.kku.ac.th/
24. ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบฝึกหัดครูคณิตศาสตร์ และ
เพื่อสร้างงานวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน ทั้งในประเทศและประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง http://home.kku.ac.th/crme/
25. ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวและการตัดสินใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเพื่อพัฒนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างองค์กรความรู้ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง http://recmert.kku.ac.th/
26. ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มข.  http://www.hdd.kku.ac.th/2010/
27. ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://gecnet.kku.ac.th/
28. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน http://agbiotec.kku.ac.th/
29.ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)http://ncab.kku.ac.th/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s