การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับบัณฑิตศึกษา

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานา ชาติ  มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และมีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสอดคล้องตาม ความต้องการของสังคม
มีหน่วยงานหลักทำหน้าที่เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คือ “บัณฑิตวิทยาลัย” นอกจากนี้ยังมีคณะที่เปิดรับสมัครด้วยตนเองคือ “วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ” 

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยก่อตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เพื่อขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับปริญญาที่สูงถึงปริญญาโทและ ปริญญาเอก เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 มาจนถึงปัจจุบันนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเป็นคณะ/หน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณบดี มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารใน บัณฑิตวิทยาลัยและมีสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่จะปฏิบัติ งาน ด้านธุรการและให้บริการทางการศึกษาและวิชาการ ส่วนด้านการเรียนการสอนดำเนินงานโดยภาควิชาทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาต้น  เปิดรับสมัคร 2 รอบ
รอบที่ 1 จำหน่ายใบสมัคร ระหว่าง 1 ธันวาคม 2554 -17 กุมภาพันธ์ 2555
รอบที่ 2 จำหน่ายใบสมัคร ระหว่าง 30 มีนาคม – 22 เมษายน 2555

ภาคการศึกษาปลาย  เปิดรับสมัคร 1 รอบ จำหน่ายใบสมัคร ระหว่าง 2 กรกฎาคม 2555 – 24 สิงหาคม 2555

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3  อาคารพิมล  กลกิจ (Bimala Kalakicha Building) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
เว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th อีเมล์ graduate@kku.ac.th Facebook :https://www.facebook.com/graduateschoolkku 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ แรกเริ่มกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540
ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต คือ สำนักงานขอนแก่น และสำนักงานกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะและความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นการยังประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพสาขาต่างๆได้มี โอกาสพัฒนา เพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ ทางด้านการบริหารได้อย่างเต็มศักยภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน นอกจากเป็นการฟังบรรยายในชั้นเรียนแล้ว ยังเน้นการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาประกอบการแก้ปัญหา พร้อมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้เรียนด้วย ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ปี ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำกรณีศึกษาในรูปลักษณะการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งสอบรวบยอดเพื่อประมวลความรู้ทั้งหมด ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยฯจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน ของทุกปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ สำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น : อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4336-2019, 0-4336-2021-2 โทรสาร 0-4336-2020
http://mba.kku.ac.th


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 และมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะที่เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย การกระจายอำนาจและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ตามแนวทางแห่งการบริหารกิจการภาครัฐแนวใหม่

ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือผู้สนใจทั่วไปที่มีความสนใจที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหารแนวใหม่
2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจและชุมชน เป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนมาตรฐานและรูปแบบการบริการของตำรวจให้มีความรู้และมีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อนำไปสู่การเป็น “ตำรวจยุคใหม่” ที่มุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.และกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารกิจการสาธารณะ
เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยฮาวาย และมหาวิทยาลัยมิสซูรีเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์เชิงรุกในการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการจัดการกิจการสาธารณะ และมุ่งเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ที่โดดเด่นและมีความเข้าใจ มีความสามารถในการดำเนินการวิจัย และมีความสามารถในการแปลงทฤษฎีการบริหาร สำหรับผู้สมัครควรจบการศึกษาในระดับปริญญาโท (ทุกสาขา) ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีประสบการณ์หรือความสามารถในการวิจัย และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสอบผ่าน TOEFL แบบ Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือแบบ Internet- based ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือเทียบเท่า และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการล่าสุด ขั้นตอน วิธีการรับสมัครและรายละเอียดอื่นๆของหลักสูตร รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น http://www.cola.kku.ac.thหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-3124 และที่อีเมล์ cola@kku.ac.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s