การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประมาณ 9,000 คน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
 1. รับผ่านระบบกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   (Admission)    
2. รับตรง ดำเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย
2.1  รับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (Quota)
2.2  รับตรงพิเศษ เช่น รับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
2.3  รับเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ

การรับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (Quota)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาก ยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ 14 จังหวัด(รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงานตามภูมิภาคต่างๆ   โดยมีปฏิทินการดำเนินการรรับสมัครฯ ดังนี้

ปฎิทินการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
Update
วัน/เดือน/ปี 
วันที่ 28 มิถุนายน – 9  สิงหาคม 2555 แนะแนวสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2555 นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านเว็บไซต์
วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2555 สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก
วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชาทางเว็บไซต์
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2555 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายเอกซเรย์
วันที่ 21 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ติดตามรายละเอียดและสอบถามได้ที่  กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารพิมล  กลกิจ (Bimala Kalakicha Building)  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2660 http://reg2.kku.ac.th(ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปี 2555 / Facebookรับตรง )

การรับตรงพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับวิธีพิเศษผ่านคณะต่างๆ ดังนี้
คณะเทคนิคการแพทย์
เปิดรับในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำาบัด ผ่านโครงการดังนี้
1.โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย
2.โครงการ คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ถึงวันที่ 25  กุมภาพันธ์
ติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ โทร 043-347482 http://ams.kku.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์
1. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเติม
จำหน่ายใบสมัคร 15 ก.พ. – 31 ต.ค.
รับสมัคร 1 – 31  ต.ค.
ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 043-203228 http://www.dentistry.kku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ส.ค. – 2 ก.ย.
2. การรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 13 ก.ย. – 15 ต.ค.
3. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ส.ค. – 7 ต.ค.
4. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เดือนเม.ย.
5. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 12 ก.ย. – 14 ต.ค.

โครงการที่ 1-3 ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-202372  ต่อ 115 , 159 หรือ 084-6001149 http://www.champa.kku.ac.th
โครงการที่ 4-5 ติดต่อ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-362188-9 ต่อ 101-103

คณะเกษตรศาสตร์๋
1. การรรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ภายในวันที่ 20 เม.ย.
2. โครงการที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ภายในวันที่ 20 เม.ย.
ติดต่อ คณะเกษตรศาสตร์ โทร. 043-202360 http://ag.kku.ac.th

คณะเทคโนโลยี
เปิดรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีการผลิต ผ่านโครงการรับนักเรียนเรียนดี
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เดือน ม.ค. และ พ.ค.
ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี โทร. 043-202403 http://www.technology.kku.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับในโครงการช้างเผือก จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 17 ต.ค. – 15 ธ.ค.
ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 043-32046 http://arch.kku.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับในโครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 18-25 เม.ย.
ติดต่อ กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. โทร.043-202561, 089-8411769  http://nu.kku.ac.th/nu

คณะศึกษาศาสตร์
เปิดรับในโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เข้าศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-27 เม.ย.
ติดต่อ สำนักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 043-202854, 043-343452-3  ต่อ 315  http://ednet.kku.ac.th

วิทยาเขตหนองคาย
เปิด รับในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนจังหวัดใกล้เคียง 7 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, นครพนม, มุกดาหาร และเลย
เข้าศึกษา ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี การท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ การปกครองท้องถิ่น อุตหกรรมการเกษตร การประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิติศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จำหน่ายใบสมัคร 17 ต.ค. – 24 ธ.ค. และเปิดรับสมัคร 1 พ.ย. – 24 ธ.ค.
ติดต่อ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและวิจัย วิทยาเขตหนองคาย โทร. 042-415600 -11  ต่อ 46610 , 46611 หรือ 042-415699 http://www.nkc.kku.ac.th

การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ  เปิดรับสมัครผ่านคณะวิชาต่างๆดังนี้
คณะเทคนิคการแพทย์
การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 22 พ.ย. – 14 ม.ค.
ติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ โทร 043-347482, 043-202399 http://ams.kku.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์
1. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ภาคสมทบ
กลุ่มที่ 1 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-31 ต.ค.
กลุ่มที่ 2 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 15-29 ก.พ.
2. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ 1 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-31 ต.ค.
กลุ่มที่ 2 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 15-29 ก.พ.
กลุ่มที่ 3 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-29 ก.พ.
ติดต่อ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์  โทร.0-4320-2378 , 0-4336-2094 http://pharm.kku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร รอบที่ 1 ม.ค. – มี.ค. รอบที่ 2 เม.ย.-พ.ค.
ติดต่อ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึก SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-362189 – 91 ต่อ 101-103  http://cs.kku.ac.th หรือ  http://202.28.94.55/comsc

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป
2. กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
3. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ธ.ค. – 29 ก.พ.
ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร.043-342693 , 043-202404 http://vet.kku.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ม.6) / ปวช. หรือเทียบเท่า
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ก.พ. – พ.ค.
ติดต่อ ศูนย์บริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-43362150 , 043-362145 ต่อ 711 http://esoss.en.kku.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ
1. สาขาวิชาการเงิน
2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ
จำหน่ายใบสมัคร 1 ก.พ. – 28 เม.ย.
รับสมัคร 19 เม.ย. – 2 พ.ค.
ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โทร.0-4320-2401ตอ 220 , 210  หรือ 043-202343 http://ms.kku.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์
1. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 มี.ค. – 27 เม.ย.
ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 043-343-452-3 ต่อ 315 http://ednet.kku.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ม.ค. – พ.ค.
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นานาชาติ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เม.ย
ติดต่อ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 043-202861 http://www.huso.kku.ac.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s