มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประวัติความเป็นมา ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี

             มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม “วิทยาลัยปทุมธานี” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพและประกอบด้วยจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
             นับแต่การก่อตั้งวิทยาลัยปทุมธานีเป็นต้นมา วิทยาลัยปทุมธานีได้ปฎิบัติพันธะกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาวิชาชีพรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และประกอบด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย

รู้วิชาการ รู้คุณธรรม นำปฏิบัติได้

ปณิธานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยปทุมธานีมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยเน้น การจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพและการเสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยปทุมธานีมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่น

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับชาติ 
 2. ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในเชิงปฏิบัติ มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำในสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม เป็นแหล่ง แสวงหาความรู้ทางวิชาชีพ หลากหลาย รูปแบบ

4. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ และทรัพยากรท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีดังนี้
             1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทั้งทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติมีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
             2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเน้นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
             3. เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคม
             4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ความหมายของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีลักษณะเป็นตรารูปวงกลมล้อมรอบด้วยริบบิ้น มีชื่อมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นภาษาไทยด้านบนและภาษาอังกฤษด้านล่างของวงกลม ภายในวงกลมมีดอกบัวหลวงซ้อนอยู่กลางโลกซึ่งลอยอยู่บนสายน้ำและมีหนังสืออยู่ด้านล่าง

ลูกโลก             หมายถึง ความเป็นสากล
            หนังสือ            หมายถึง แหล่งความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
            ดอกบัวหลวง    หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความดี
            สายน้ำ             หมายถึง พลังความคิด ความไม่หยุดนิ่ง
            ริบบิ้น               หมายถึง ความกล้า ความสำเร็จ และเกียรติยศ

            ความหมาย รวมของตราสัญลักษณ์มหาวิยาลัยปทุมธานี จึงหมายถึง สถาบันการศึกษาที่มุ่งจัดการการศึกษาสู่ความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีพลังในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความกล้าในการสร้างสรรค์และนำสังคมเพื่อความสำเร็จและเกียรติยศ

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีน้ำเงิน และ สีชมพู มีความหมาย ดังนี้
             สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น เป็นสีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
             สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน ความสว่างและความรักในสถานศึกษาของตน
             สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีน้ำเงิน และสีชมพู จึงมีความหมายถึงความมั่นคง อ่อนโยน รักในสถานศึกษาของตนและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ดอกไม้ประจำสถาบัน

ดอกบัว คือ ดอกไม้ประจำสถาบัน หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความดี คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นบัวไว้ปรจำบ้าน จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน เพราะการเปรียบเทียบดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำว่า เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าช่วยทำให้เกิดความห่วงใยความผูกพันธ์ของคนในครอบครัว เพราะสายใยบัวคือ ความห่วงใย ความผูกพันธ์

ต้นไม้ประจำสถาบัน

ต้นปาริชาติ คือ ต้นไม้ประจำสถาบัน

รายละเอียอเพิ่มเติม

http://www.ptu.ac.th/th/main.php

อ้างอิง

http://www.ptu.ac.th/th/main.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s