มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 ประวัติ

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” (มทม.) หรือ “Mahanakorn University of Technology” (MUT) ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ จัดตั้งขึ้นในนามของ “วิทยาลัยมหานคร”
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 บนเนื้อที่ 96 ไร่ติดกับแนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ บริหารธุรกิจและคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่สามารถผลิตดาวเทียมขนาดเล็ก และมีสถานีดาวเทียมเป็นของตนเอง ดาเนินการสอนและการวิจัยอย่างจริงจัง มีผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติจานวนมาก เพียบพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีห้องสมุดอัตโนมัติให้บริการสิ่งพิมพ์กว่า 100,000 รายการ ตลอดจนสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ไมโครฟิล์ม และดีวีดีรอมที่บรรจุบทความวิจัยของสาขาวิชาต่างๆ ทั่วโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ส่งเสริมให้คณาจารย์ดาเนินงานวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพ และสามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับการตรวจประเมินภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) อย่างเป็นทางการจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยรวม 7 มาตรฐาน เท่ากับ 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและการสอนของประเทศไทย
ในวันนี้…เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ และด้านงานวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาบัณฑิตของเราสู่ความเป็นที่1…ให้สมกับคาขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้คือพลัง”

คำขวัญ : ความรู้คือพลัง

คำขวัญของมหาวิทยาลัย เป็นภาษาลาตินว่า “SCIENTIA POTESTAS EST” หมายความว่าความรอบรู้สรรพวิทยาต่างๆ จะนาไปสู่พลัง หรือกล่าวสั้นๆ คือ “ความรู้คือพลัง”

สีประจามหาวิทยาลัย : สีแดง เขียว และน้าเงิน หรือ RGB

สีประจามหาวิทยาลัย กาหนดให้ ประกอบด้วย 3 สี คือ แดง เขียว และน้าเงิน หรือ RGB ซึ่งเป็นแม่สีของแสงบนจอแสดงข้อมูลหรือจอทีวีสี แม่สี ทั้งสามสีนี้สามารถสร้างสีอื่นๆ ได้ทุกสี สีประจามหาวิทยาลัยฯ จึงมีความหมาย ว่าจากพื้นฐานความรู้แท้จริงที่ได้รับ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ทางวิชาชีพและทางสังคมได้เหมาะสม ทุกกรณี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ต้นไม้ และดอกไม้ ประจามหาวิทยาลัย : พิกุล

พิกุล (ชื่อวิทยาศาสตร์ Minusope elengi Linn.) เป็นต้นไม้ที่สามารถทนสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี อายุ ยืน ส่วนต่างๆ ของต้นพิกุลใช้ทายา สมุนไพร ดอกมีกลิ่นหอมและเป็น ต้นไม้รุ่นแรกๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ต้นไม้และดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยฯ จึงมีความหมายว่า มหาวิทยาลัยฯ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความ สามารถเป็นเลิศ สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคม พร้อมกับนาชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.mut.ac.th/Aboutus2009.html

อ้างอิง

http://www.mut.ac.th/Aboutus2009.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s