มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประวัติมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

  

วิทยาลัยเซนต์จอห์นก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสวันเกิดบุตรชายของท่านผู้รับใบอนุญาต    โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๒ ให้จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี นับเป็นวิทยาลัยเอกชนอันดับที่ ๒๖ ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามลำดับ และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เป็น “มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๙  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    

                  หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการที่จะรองรับระบบการศึกษา ที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ นับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ระดับอนุปริญญาประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา ซึ่งสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิตได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเซนต์จอห์น และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความศรัทธาและไว้วางใจการจัดระบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถาบันการศึกษาแห่งนี้ 

               จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุด  คือ เป็นการตอบสนองเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของผู้บริหารการศึกษากลุ่มเซนต์จอห์น ที่ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และอำนวยประโยชน์แก่สังคม โดยเป้าหมายสูงสุดที่เป็นรูปธรรม คือ ความตั้งใจที่จะจัดการศึกษาให้ถึงระดับอุดมศึกษาที่มีอำนาจประสาทปริญญาตามหลักสากลได้ ๓ ระดับชั้น คือ ปริญญาบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นที่สุด 

 

                 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี ๕ คณะวิชา   ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทเปิดสอน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกเปิดสอน ๑ หลักสูตร ๒ สาขาวิชา คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ เป็นการจัดการศึกษาหลากหลายสาขา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริง 

                  ในด้านคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยกำหนดแผนพัฒนาระยะยาว ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖- ๒๕๕๕ เพื่อบรรลุเป้าหมาย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน เป็นสังคมแห่งปัญญาและภาวะผู้นำ ที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการจัดสรรทุนด้านการวิจัยสนับสนุนคณาจารย์ในการทำวิจัย ตลอดจนได้รับทุนการวิจัยจากสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การเผยแพร่และประยุกต์ใช้ผลการวิจัยให้เกิดประโยชน์สู่สาธารณชนยิ่งขึ้น 

                  ด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร เพื่อการศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับการดำเนินงานในอนาคต มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องครบทุกลักษณะวิชา และครบทุกหน่วยงาน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

อ้างอิง

http://www.sju.ac.th/sju.council/?p=3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s