มหาวิทยาลัยเกริก

ประวัติความเป็นมหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดย ท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ท่านอาจารย์เกริกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและ ประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ” แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมาพ.ศ. 2504

ท่านได้เริ่มจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการ ซึ่งกำหนดรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.5 (ม.8) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 3 ปี (Diploma)พ.ศ. 2507

ท่านได้เริ่มจัดหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง โดยรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.3 หรือ ม.6 (ในปัจจุบันเรียกว่า “ม.3”) เข้า ศึกษาต่อในหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูงพ.ศ. 2508

โรงเรียนภาษาและวิชาชีพได้ย้ายไปดำเนินการที่ ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเกริกวิทยาลัย”พ.ศ. 2512

ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนซึ่งอนุญาตให้ภาคเอกชนจัดการ ศึกษาในระดับ อุดมศึกษาโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเอกชนเปิดดำเนินการสอนใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเกริก” ซึ่งมีการบริหารงานที่แยกจากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย

เกริกวิทยาลัย ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชนได้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2509 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มของวิทยาลัยเอกชนกลุ่มแรกในประเทศไทยและในปีเดียวกันนั้นเอง วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์

พ.ศ. 2516 ปริญญาของมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่า มหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ โดยเหตุที่วิทยาลัยเกริกมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นในการจัดการศึกษา ด้านการจัดการเป็นหลักจึงได้รับการอนุมัติชื่อจาก ทบวงมหาวิทยาลัย ให้ยกฐานะเป็น สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2530

สถาบันฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลายสาขาวิชาและด้วยความพร้อมในทุกๆ ด้าน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยเกริก” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก

เป็นรูปธรรมจักรทับอยู่ด้านหน้าคบเพลิง ภายในธรรมจักรมีรูปต้นไม้ กงล้อธรรมจักรด้านบนมีอักษรภาษาบาลี วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโนด้านล่างมีอักษรภาษาไทยว่า ความรู้ทำให้องอาจและภายใต้ขอบล่างของธรรมจักร มีอักษรภาษาไทยว่า มหาวิทยาลัยเกริก และภาษาอังกฤษว่า KRIRK UNIVERSITYความหมายธรรมจักร หมายถึง กงล้อแห่งความรู้คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาและความรุ่งโรจน์ต้นไม้ หมายถึง ความเติบใหญ่และความมั่นคงแข็งแรง

 รายละเอียดเพิ่มเติม
อ้างอิง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s