มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

ประวัติ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2539 โดย คุณชวน และคุณมานี ชวนิชย์ โดยมีปณิธานที่มุ่งจะขยายโอกาสด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งในระยะเริ่มแรกเปิดสอนในสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรี 3 คณะ และปริญญาโท 1 สาขาวิชา ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ขยายการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันเปิดสอนในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 32 สาขาวิชา มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 4,500 คน

คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการบิน
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ในช่วงแรกของการดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน เพื่อการผลิตบัณฑิตรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงได้มุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้บรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ คือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทำภายในหนึ่งปีนับจากสำเร็จการศึกษา ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ กล่าวคือในช่วงเวลาห้าปีนับจากนี้ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจะพัฒนาการบริหารงาน และการจัดการศึกษาในทุกระดับเพื่อ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งเอเชียเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ โดยมหาวิทยาลัยฯได้กำหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น 6 ด้านคือ

การพัฒนาด้านกายภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมจำนวนสามอาคาร เพื่อขยายจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สร้างอาคารพักอาศัยสำหรับนักศึกษา บุคลากรตลอดจนการสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆของนักศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณมหาวิทยาลัยให้มีสวนสมุนไพร และพื้นที่สีเขียวที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ซึ่งโครงการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2553

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทุกหลักสูตรมีการเรียนรู้บนฐานการทำงานในภาคการผลิต และภาคสังคม เช่น กำหนดให้มีวิชาโครงงาน วิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาสหกิจศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญ กับการเพิ่มความเข้มข้นและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรมต่างประเทศและเทคโนโลยี โดยกำหนดให้มีโครงการนำร่องในการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ในคณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะการบินและคณะเภสัชศาสตร์ และจะขยายไปในคณะอื่นๆต่อไป เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อม สำหรับบัณฑิตในสภาวะการแข่งขันของกระแสโลกาภิวัตน์

การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพและตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ การเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการทำงานและมีจริยธรรมในการดำรงตนหรือ Efficiency & Ethics การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์หรือ Adaptive ability และ เป็นผู้ตระหนักในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะเปิดรับองค์ ความรู้ต่างๆที่หลากหลาย หรือ Universal Wisdomโดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมหลักในระหว่างศึกษาทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนานักศึกษา เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม รวมถึงการจัดให้มีการบริการแนะนำงานพิเศษแก่นักศึกษาในระหว่างศึกษาและการจัดให้มีศูนย์ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพแก่ผู้ที่ จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียไม่ได้เป็นเพียงสถาบันการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้ามา ศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชนต่างๆโดยรอบอีกด้วย ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการบริการทางวิชาการให้แก่ หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย เช่น การอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนการเผยแพร่และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจัดหน่วยพยาบาลเพื่อตรวจและแนะนำการรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชนต่างๆ เป็นต้น

การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะต่างๆ อาทิ วารสารทางวิชาการ การจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

การพัฒนาด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ การทำงานวิจัยตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งจะได้มีการประสานงานเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือและหรือขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

อ้างอิง

http://www.eau.ac.th/2012/index.php

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s