สาขาที่เปิดรับสมัคร

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน

มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละเท่าๆกันโดยแยกเป็นหลักสูตร

หลักสูตร 5 ปี

ภาคในเวลาราชการชำระค่าเทอม 10 ภาคเรียนปกติ

ภาคนอกเวลาราชการชำระค่าเทอม 10 ภาคเรียนปกติ  5 ภาคเรียนฤดูร้อน

หลักสูตร 4 ปี

ภาคในเวลาราชการชำระค่าเทอม 8 ภาคเรียนปกติ

ภาคนอกเวลาราชการชำระค่าเทอม 8 ภาคเรียนปกติ  4 ภาคเรียนฤดูร้อน

คณะ / สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน
ภาคปกติ ภาคนอกเวลา
ภาคเรียนปกติ ภาคฤดูร้อน
เกษตรและชีวภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11200.00
เกษตรศาสตร์ 11200.00
ศึกษาศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
จิตวิทยา 9200.00 9900.00 6850.00
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
การศึกษาปฐมวัย 8900.00
พลศึกษา 9300.00 10500.00 7150.00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 11200.00 12000.00 8650.00
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 9600.00
การบริหารและการพัฒนาชุมชน 8700.00 10100.00 6950.00
ดนตรีไทย 9900.00
ดนตรีสากล 10900.00 10900.00 7850.00
นาฏศิลป์และศิลปการแสดง 10500.00 10500.00 7450.00
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 9900.00
ภาษาอังกฤษ 8700.00 10100.00 6950.00
ภาษาจีนธุรกิจ 8700.00
ภาษาไทย 8700.00 10100.00 6950.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 8900.00 9800.00 6750.00
รัฐประศาสนศาสตร์ 8800.00 10500.00 7150.00
ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) 10800.00 10800.00 7750.00
ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) 10800.00 10800.00 7750.00
สารสนเทศศาสตร์ 9300.00 10500.00 7150.00
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 8700.00
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
นิติศาสตร์ 9000.00 10700.00 7250.00
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
ภาษาจีน 8600.00
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 10100.00 11100.00 7950.00
นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์) 10400.00 11300.00 8050.00
นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา) 10400.00 11300.00 8050.00
นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่) 10400.00 11300.00 8050.00
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
การเงินการธนาคาร 8700.00 10000.00 6850.00
การจัดการ 8700.00 9900.00 6850.00
การตลาด 8850.00 9900.00 6850.00
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8700.00 9900.00 6850.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9200.00 9900.00 6850.00
บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
บัญชีบัณฑิต 8700.00 9900.00 6850.00
เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 8700.00 9900.00 6850.00
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
การจัดการเทคโนโลยี 10600.00 11600.00 8450.00
คณิตศาสตร์ 10400.00
คหกรรมศาสตร์ 11200.00
เคมี 10600.00
ชีววิทยา 11100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ 10900.00
เทคโนโลยีโยธา 10900.00 11800.00 8550.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ 11100.00 12000.00 8650.00
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11100.00 11900.00 8650.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11100.00 12000.00 8650.00
วิทยาศาสตร์การกีฬา 10800.00
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11000.00
สถิติประยุกต์ 10500.00
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 11200.00 12000.00 8450.00
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 11100.00 12000.00 8650.00
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 9200.00
คณิตศาสตร์ 8700.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s