ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

1) กดเมนูสมัครเรียน และบันทึกข้อมูลผู้สมัคร

2) กดปุ่มบันทึกข้อมูล แล้วสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการสมัคร

3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครและชำระเงินผ่านทางธนาคารทหารไทย

4) เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของผู้สมัครได้ทางเมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร

5) สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบได้ เมื่อผู้สมัครสอบมีสิทธิเข้าสอบตามสาขาที่ได้สมัครไว้

6) ผู้สมัครต้องมารายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที

7) หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบมีดังนี้

7.1) ใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ ( สามารถพิมพ์ได้หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ )

7.2) หลักฐานแสดงการชำระเงินทางธนาคาร

7.3) บัตรประชาชน

7.4) เอกสารการเปลี่ยนแปลง กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล คำนำหน้านาม (ถ้ามี)

หมายเหตุ   ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าใช้ระบบได้จนกว่าจะหมดช่วงการรับสมัครเท่านั้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s