มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2498  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางแสน  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2517     ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา  เมี่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ.  2533  และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  เมื่อวันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2551

ก้าวแรก : วิทยาลัยการศึกษา บางแสน (พ.ศ.2498-2517)

ปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตรอำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497  ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  ในปี พ.ศ. 2498  ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก  2  แห่ง  ได้แก่  วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน  ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร  และวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน  ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2498  ฯพณฯ มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ได้เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยวิชาการ บางแสน  และวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาลัย   โดยวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาและมีนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเป็นรุ่นแรกจำนวน 41 คน  ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับโอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ จากกรมสามัญศึกษา เพื่อปรับปรุงเป็นโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัย  โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และในปี พ.ศ. 2501 เป็นปีแรกที่มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกจำนวน 35 คน

ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (พ.ศ. 2517 – 2533)

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพ  บุคลากร  และการพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้นและมีการขยายงานโดยในปี พ.ศ. 2539  ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ  จันทบุรี  และในปี พ.ศ. 2540  ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ  สระแก้ว    มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  125  ตอนที่  5 ก  เมื่อวันที่  9  มกราคม  พ.ศ.  2551  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2551

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

คำขวัญ

สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ.
ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข

วิสัยทัศน์

สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อนำพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิง ด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภเบื้อล่างมีคำว่า มหาวิทยาลัยบูรพา”   เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิง ด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า มหาวิทยาลัยบูรพาเบื้องล่างมีคำว่า “BURAPHA UNIVERSITY”

อ้างอิง

http://www.buu.ac.th/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s