มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและสังคมให้มุ่งการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาสากล กับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี
พันธกิจ

มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม มีจิตสำ นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยการปัญญาและภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาสากลและถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านระบบบริการวิชาการที่หลากหลาย รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสารดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ สืบสารความเป็นมา

 

เริ่มต้นจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ด้วยศรัทธาสร้างปราชญ์ผู้ทรงศีลเมื่อ พ.. 2492 กระทรวงศึกษาธการได้ตั้ง โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตรขึ้นที่ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนครโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งนี้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5ปี ก็ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อ พ.. 2497 และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะของครูอาจารย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ขยายงานออกไปสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนส่วนภูมิภาคและเพื่อเป็นการสกัดไม่ให้เกิดการเลื่อนไหลของนักเรียนเข้าสู่ส่วนกลางมากนักจึงได้ขยายวิทยาเขตเพิ่มขึ้นรวม8 วิทยาเขต1ตุลาคม 2511 “วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลาเริ่มต้นก่อตั้งที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในปี พ.. 2512 เริ่มเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 2 ปี โดยคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดีมาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศเข้าเรียนชั้นปีที่3ในวิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เคมีและสังคมศึกษาลักษระเช่นนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีจึงสามารถขยายเปิดรับนิสิตวิชาเอกอื่นๆ ในหลักสูตรเดียวกันได้เพิ่มมากขึ้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบันยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยลือระบิล นามศรีนครินทรวิโรฒอุโฆษไกล29มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานนามว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งมีความหมายว่ามหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานครมีตรามหาวิทยาลัยซึ่งใช้มาตั้งแต่เป็นวิชาการศึกษา เป็นเส้นกราฟของสมาการy = ex ซึ่งหมายถึงการเพิ่มหรือการงอกงาม ตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่าการศึกษาคือการงอกงาม” (สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมปตฺตา) และเพิ่มคลื่น 8 คลื่น ล้อมรอบตราแทนวิทยาเขต8 วิทยาเขต สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเทาแดง สีเทาเป็นสีของสมอง หมายถึงความคิดสีแดงเป็นสีของเลือดหมายถึง ความกล้าหาญ เทาแดง จึงแฟลว่า คิดอย่างกล้าหาญ หรือหาญที่จะคิด

ในระยะแรก มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ สงขลา ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต4 ปีสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ต่อมาปีการศึกษา2519 ได้ขยายงานโดยเริ่มเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และปีการศึกษา2520 เปิดวิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ พร้อมทั้งเปิดคณะใหม่อีก2 คณะ คือ คณะสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกประวัติศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์และชีววิทยาปีการศึกษา2523 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลาได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการอุดมศึกษา หลังจากนั้น2 ปี ได้ขยายหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตเอกการบริหารการศึกษาและภาษาไทยในปีต่อๆมามหาวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขาวิชา นับเป็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักในหน้าที่และภาระงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติขยายงานจากสงขลาสู่พัทลุง หมายมุ่งสร้างชีวิตบัณฑิตใหม่พ.. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลาได้วางแผนขยายงานไปยังพื้นที่ในจังหวัดพัทลุงเนื่องจากพื้นที่เดิมที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลามีเพียง142ไร่ ไม่เพียงพอรองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการเจริญเติบโตในอนาครต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่20 ตุลาคม 2535 มหาวทิยาลัยได้รับการกำหนดชื่อใหม่เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้เนื่องจากเขตปฏิบิตงานมีพื้นที่ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง และโดยคำนึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยอันเกี่ยวเนื่องกับภาคใต้เป็นส่วนร่วมไม่เฉพาะแต่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณคู่ถิ่นไทย ยึดมั่นในจริยธรรมนำพัฒนามหาวิทยาลัยได้ขยายงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการทำแผนเพื่อยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อว่ามหาวิทยาลัยทักษิณพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านกระบวนการด้านนิติบัญญัติครบทุกขั้นตอนและได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่31ตุลาคม 2539 มีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณมีตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปตำราเรียน3 เล่ม แทนความหมาย ปัญญา จริยธรรมและการพัฒนา อยู่ภายใต้มงกุฎ ซึ่งแทนค่าปีกาญจนาภิเษกเพราะมหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครองราชย์ครบ50 ปี) ล้อมด้วยคำว่ามหาวิทยาลัยTHAKSIN UNIVERSITYซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้ ปรัชญามหาวิทยาลัย คือ ปัญญาจริยธรรม นำการพัฒนามีสีเทาฟ้า เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยสีเทาเป็นสีของสมองหมายถึงความคิด สีฟ้าเป็นสีของทะเลและท้องถิ่นหมายถึง ความกว้างไกล สีเทาฟ้าจึงหมายถึง คิดอย่างกว้างไกล หรือคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ดอกปาริชาตในปีการศึกษา2547 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ประยุกต์

-พลังงาน สาธรณสุขศาสตร์ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ3,500 ไร่ นับเป็นการขยายงานที่มุ่งหวังความก้าวหน้า ทางวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมกับภูมิภาค เสริมสร้างแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีและความเข้าใจวัฒนธรรมรากเหง้าในอนาคตขอบข่ายงานของมหาวิทยาลัยทักษิณจะขยายกว้างขึ้นและนำหน้าเป็นศรีสง่าแก่ภูมิภาคด้วยการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกหลากหลายสาขาวิชา เป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่กอรปด้วยปัญญา จริยธรรม เพื่อช่วยพัฒนาภูมิภาคให้เป็นสังคมที่ก้าวหน้าและมีความสุขวันที่5 กุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียนบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นมหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาสู่ปัจจุบันที่ตั้ง

1.วิทยาเขตสงขลา

1.1พื้นที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 142 ไร่ ปัจจุบันใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนสาขาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1.2พื้นที่บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 24 ไร่ เป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา

2.วิทยาเขตพัทลุงมีพื้นที่ปฏิบัติการ2 แห่ง คือ

2.1พื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 3,429 ไร่ ปัจจุบันใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

2.2พื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 1,450 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2552 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในคณะ ประเภทวิชา สาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่1 ภาคปกติ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

2 หลักสูตรดังนี้

 

1หลักสูตร 5 ปี เปิดสอน สาขาวิชาการศึกษา

: วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษา

:วิชาเอกการวัดและการประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา

: วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว

สาขาวิชาการศึกษา

: วิชาเอกพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษา

: วิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษา

 

:วิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษา

: วิชาเอกคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา

: วิชาเอกวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ สาขาวิชาการศึกษา

: วิชาเอกวิทยาศาสตร์

เคมี และสาขาวิชาการศึกษา: วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา2.หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน สาขาวิชาการศึกษา

: วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาการศึกษา

 

: วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ

 

เปิดสอนดังนี้

1.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการวัดผลการศึกษาสาขาวิชาการวิจัยและประเมิน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา

2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

3.ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาเคมี

4.ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู

6.หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร5 ปี ภาคปกติ เปิดสอน หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดสอนสาขาวิชาภูมิศาสตร์

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เปิดสอนสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต เปิดสอนสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษเปิดสอนดังนี้

1หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาพื้นที่ศึกษา

2.ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3.หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

3.คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร5 ปี ภาคปกติ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ

1.ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

: วิชาเอกคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา : วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชีววิทยาสาขาวิชาการศึกษา

: วิชาเอกวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และสาขาวิชาการศึกษา :

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

เคมีระดับปริญญาตรี หลักสูตร4 ปี ภาคปกติ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

พลังงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษเปิดสอน  2 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเปิดสอนสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาเคมีประยุกต์

2.ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาเคมี

4.คณะศิลปกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร4 ปี ภาคปกติ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลและสาขาวิชาศิลปะการแสดงเปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

5.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชนระดับปริญญาตรี หลักสูตร4 ปี ภาคปกติ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

6.คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาระดับปริญญาตรี หลักสูต4 ปี ภาคปกติ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

7.คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี หลักสูตร4 ปี ภาคปกติ เปิดสอน2 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ และวิชาเอกการจัดการการค้าปลีก และสาขาวิชาการบัญชีระดับปริญญาตรี หลักสูตร4 ปี (เรียน 2 ปี) ภาคปกติและภาคสมทบ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ และการจัดการการค้าปลีก

8.คณะนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร4 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์

9.บัณฑิตวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกิตและภาคพิเศษเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม

2.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร

.สมเกียรติ สายธนู ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

อ้างอิง

http://www.tsu.ac.th/course/present.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s