มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ “มูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” โดยได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของอาจารสุรัตน์และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ที่ต้องการก่อตั้งสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ไม่หวังค้ากำไร (Non-Profit) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อันจะพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ให้มีคุณภาพพร้อมด้วยความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ค้นคว้าทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาสอดแทรกในวิชาเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงาน ความพร้อมของเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน ผนวกกับศักยภาพของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่คงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจัยวิทยาการสาขาต่างๆ

วิทยาเขต มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดดำเนินการสอนใน 2 วิทยาเขต ได้แก่
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 40 (ซอยบ้านกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 25 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ภาคปกติ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกชั้นปี นักศึกษาปริญญาโทและเอก และนักศึกษาภาคพิเศษ สถานที่ทำการของสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิชาต่างๆ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องสัมมนา สำนักหอสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์กีฬาในร่มและหน่วยงานบริการอื่นๆ

วิทยาเขตรังสิต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ห่างจากท่าอากาศยานกรุงเทพไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ 441 ไร่ 1งาน 67 ตารางวา เป็นสถานที่ดำเนินการสอนนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 และสถานที่ตั้งของสนามกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ และพิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเครื่องถ้วยโบราณที่สำคัญและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งระบบจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งระบบ

ปรัชญา
บัณฑิตต้องมีความรู้คู่ความดี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะในทางปฏิบัติ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา มีจริยธรรม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งยังเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและการค้นคว้าวิจัยวิทยาการด้านต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนการให้บริการแก่สังคม

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล เป็นศูนย์รวมการวิจัยและการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่ความดีและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

คำขวัญ
ความรู้คู่ความดี
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขวนขวายหาวิชา ความรู้ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในภายภาคหน้า แต่ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นควรตระหนัก ถึงความสำคัญของคุณงาม ความดี ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พรั่งพร้อมและมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวอันจะนำมาซึ่งแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมสืบไป

คณะ/สาขาวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็น ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย 9 คณะ 26 สาขาวิชา ได้แก่ คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์

อนึ่ง นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ริเริ่มโครงการนักศึกษาดีเด่น (Outstanding Student Program) ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ตำราภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาที่ 1 และมีคะแนนวิชา EN 111 (Fundamental English I) ไม่ต่ำกว่า B มีความต้องการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ความเป็นผู้นำ และการคิดวิเคราะห์ที่สูงกว่านักศึกษาทั่วไป สมัครเข้าโครงการใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเหมือนหลักสูตรปกติทุกประการ ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพื่อการทัศนศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และตำราเรียน ให้เสียค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

หลักสูตร
ปริญญาตรี
คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาโท/เอก
นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารธุรกิจ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

นานาชาติ
Marketing
Communication Arts
Business English
Hotel and Tourism Management
Entrepreneurship
Computer Graphics and Multimedia

ทุนและรางวัลการศึกษา
การจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกำลังของชาติต้องเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้อันจะก่อให้เกิดปัญญาในการนำพาประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพในฐานะสถาบันการศึกษาแหล่งประสิทธิสาทวิทยาการความรู้ ซึ่งตระหนักดีถึงการส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา จึงจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ดังนี้

  1. โครงการทุนประกายเพชร เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นหรือมีผลการเรียนดีและความประพฤติดี เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยไม่มีพันธะผูกพันใดๆ กับมหาวิทยาลัยเมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกาาให้แก่เยาวชน
  2. โครงการพัฒนานักกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬามาโดยตลอด จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการกีฬา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการจะต้องปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมกีฬาต่างๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาของประเทศให้ก้าวไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังส่งเสริมและอนุญาตให้นักศึกษาในโครงการที่มีความสามารถทางกีฬาในระดับทีมชาติเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับโลก เพื่อแสดงศักยภาพด้านการกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป
  3. ทุนนักศึกษาดีเด่น ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และมีความประสงค์ที่จะเป็นอาจารยืประจำของมหาวิทยาลัยมาทำการสัมภาษณ์เพื่อให้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งภายในและต่างประเทศภายหลังจากสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 4 แล้ว
  4. ทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นทุนสำหรับนักศึกษาหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยซึ่งมีผลการเรียนดี สามารถสอบแข่งขันชิงทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งนี้ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วผู้รับทุนจะต้องเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
  5. รางวัลเรียนดี เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยจึงมีทุนการศึกษาเรียกว่า รางวัลทุนเรียนดียอดเยี่ยม และทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่สอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาของแต่ละชั้นปี

นอกจากทุนและรางวัลการศึกษาที่กล่าวไปแล้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพมี ทุนฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติหรือขาดผู้อุปการะทางด้านการเงินอย่างกะทันหัน โดยได้จัดตั้งกงอทุนพระพุทธสุรัตนมุนีเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาได้บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยสามารถติดต่อได้ที่แผนกทุนการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.bu.ac.th/th/aboutbu/general_information_full.php

อ้างอิง

http://www.bu.ac.th/th/aboutbu/general_information_full.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s