มหหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติ

 

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2508 ท่านผู้ก่อตั้ง ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ได้มีดำริให้เปิดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น และได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคสยาม” ในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยสยาม” โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันให้จัดการเรียนการสอนได้ในทุกระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสยาม

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามได้จัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งสิ้น 49 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 10 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 69,081 คน

วัตถุประสงค์ในการสถาปนาสถาบันแห่งนี้คือ สนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคล ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มัทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชัพ และกอปรด้วยจริยธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ปญฺญา นรานํ รตฺนํ” ซึ่งมีความหมายว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

 

ปรัชญา
“ปญฺญา นรานํ รตนํ”  ซึ่งหมายความว่า  “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยสยามมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิต  มีความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในบริบทของโลกาภิวัฒน์

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและ ภูมิภาค โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้  มีทัศนคติและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทำงานในบริบทของโลกาภิวัตน์  มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความเข้าใจและยอมรับ  สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม       มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในการดำเนินการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการวิจัย  การบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์
1.  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยเน้นความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและเครือข่ายทางสังคมเพื่อสาร้างความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานในบริบทของโลกาภิวัตน์
2. หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
3.  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4.  เผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  รวมทั้งจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ  หน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสม
5.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  รวมทั้งยอมรับในความหลากหลายของวัฒนธรรม

เป้าหมายในการพัฒนาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสยาม  ปีการศึกษา  2552-2554 
1. การเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี
1.1  สาขาวิชาศิลปกรรมและการออกแบบ  คณะใหม่
1.2  สาขาวิชากายภาพบำบัด   คณะใหม่
2.  การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
2.1  สาขาวิชาการจัดการอาคาร  (Facility Management)
3.  ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  (National Qualification Framework)  และมาตรฐานในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
4.  การเพิ่มจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาในอัตราร้อยละ  20  ต่อปี รวมทั้งพัฒนาการศึกษาโดยการบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบอื่นๆ เสริมกับการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
5.  การพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้แบบ  Dual Mode : Synchronous และ  Asynchronous Learning รวมทั้งการศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
6.  เพิ่มจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี
7.  ลดจำนวนนักศึกษาตกออกลงโดยเฉลี่ยร้อยละ  10  ต่อปี
8.  พัฒนาศักยาภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการให้ทุนการศึกษาแก่คณาจารย์รุ่นใหม่ หรือรับอาจารย์รุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ลำดับที่ 1-80 ของโลก  อย่างน้อยคณะละ  1-2 คน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษ (Special Track) เพื่อส่งเสริมอาจารย์เหล่านี้ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในอาชีพ
9. ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ในด้านหลักสูตรผู้สอน วิธีการสอน และกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการศึกษาภาษาต่างประเทศที่สอง นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยเน้นภาษาที่ใช้ในภูมิภาคอาเซียน
10. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียน การสอน รายวิชาชีพ โดยเน้นให้มีสมรรถนะในการสอบ  ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสอบเพื่อวัดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องของแต่ละสาขา โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตสามารถสอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในครั้งแรกที่สอบ
11.  เพิ่มจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ตรงสาขาในอัตราเฉลี่ยร้อยละ  15  ต่อปี ทั้งนี้   อย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาจารย์จำนวนดังกล่าวควรสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ   ในการสอน
12. เพิ่มจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  จดทะเบียนสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร  หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติร้อยละ  10  ต่อปี โดยในจำนวนดังกล่าว  อย่างน้อยร้อยละ 40 ควรเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายในการพัฒนา  รวม  6  ด้าน

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเชิงวิชาการ  เชิงวิชาชีพ  และความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

กลยุทธ์
1.1  สรรหานักศึกษาและจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถในด้านต่างๆ  ประมาณร้อยละ 5  ของนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปี ทั้งนี้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่รับทุนจะต้องมีผลสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด  จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถสูง  เพื่อให้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.2  จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยเน้นการหล่อหลอม ความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้ประกอบการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งจัดให้นักศึกษาได้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 เพิ่มเติม จากภาษาอังกฤษ โดยเน้นภาษาที่ใช้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจัดให้มีรายวิชาการบริหารสังคม    เชิงปฏิบัติ
1.3  จัดทำบทเรียนในลักษณะ E-learning ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกรายวิชา รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพของบทเรียน e-learning เป็นระยะ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียน  2  ระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4  เน้นบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการจัดทำข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้ของนักศึกษาแต่ละคน รวมทั้งช่องทางการติดต่อที่มีประสิทธิภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละสาขาวิชา
1.5  จัดให้มีคณะกรรมการจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการปรับทิศทางการเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งทิศทางกิจกรรมและความร่วมมือต่าง ๆ
1.6  พัฒนาความพร้อมสำหรับการทำงานและการเลือกอาชีพ  (Employability & Career Development) ให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมสหกิจศึกษา โดยเน้นในเรื่องคุณภาพของนวัตกรรมที่เป็นผลลัพธ์จากสหกิจศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ให้สหกิจศึกษาเป็นรายวิชาบังคับเพิ่มขึ้น รวมทั้งเน้นให้มีการสอบวัดและประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก และการใช้ข้อมูลจากสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน
1.7 พัฒนาการศึกษาที่บูรณาการกับการทำงานในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริมกับการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
1.8 ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาชีพ โดยเน้นให้บัณฑิตสามารถสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับการประกอบวิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 50 จากบัณฑิตที่   เข้าสอบในแต่ละครั้ง
1.9 จัดให้มีหน่วยงานที่เสริมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  โดยให้การฝึกอบรม คำปรึกษาตลอดจนการวัดสมรรถนะที่จำเป็น และการออกใบรับรอง
1.10 จัดให้มีการกำหนดประกาศนียบัตรวัดสมรรถนะที่นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาควรสอบผ่าน พร้อมกับกำหนดมาตรการ และกิจกรรมในการสนับสนุน และช่วยเหลือเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการสอบประกาศนียบัตรเหล่านั้น
1.11 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการการขอรับรองวิทยะฐานะจากองค์กรในระดับสากลในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ  ผลงาน  และสมรรถนะในการสอนโดยใช้กระบวนการ และกิจกรรมการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย การจัดการการเรียนรู้  (Learning Facilitator) ในบริบทใหม่

กลยุทธ์
2.1 ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการสอน  การจัดการการเรียนรู้  รวมทั้งการจัดทำ  Courseware  ให้แก่คณาจารย์  ทั้งนี้เพื่อให้มีความสามารถในการจัดทำบทเรียนในลักษณะ e-learning ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนในแต่ละรายวิชา  และให้อาจารย์มีความสามารถในการดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน     จากกิจกรรมการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
2.2 ทำการวิเคราะห์ผลิตภาพ (Productivity) ความเชี่ยวชาญ (Competency) ของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชารวมทั้งหาระดับของผลิตภาพ (Productivity Level) ช่องว่างด้านสมรรถนะ (Competency Gap) และใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และครอบคลุม
2.3  ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้ความสำคัญกับการที่แต่ละภาควิชาจะต้องมีผู้สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ  และการจัดให้มีช่องทางพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านวิชาการสูงเป็นกรณีพิเศษ
2.4  ส่งเสริมบทบาทของอาจารย์ทุกคนในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา  จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่คณาจารย์ทุกคน ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เพิ่มพูนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสอน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทดสอบวัดสมรรถนะ โดยใช้ระบบ Pay for Performance เป็นแรงจูงใจ
2.5  สนับสนุนให้อาจารย์มีความใกล้ชิดกับสถานประกอบการผ่านกิจกรรมการนิเทศงานสหกิจศึกษา  การถ่ายโอนและตัดต่อเทคโนโลยีและองค์ความรู้  ตลอดจนการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจได้มีผลงานวิชการ และ/หรือ นวัตกรรมที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 1 ผลงาน/ปีการศึกษา
2.6 กำหนดให้แต่ละสาขาวิชาได้มีกิจกรรม หรือ นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มความพร้อมของนักศึกษาอย่างน้อย 1 โครงการ ด้านการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทำให้เกิดนวัตกรรม หรือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 1 โครงการ
2.7 ปรับปรุงระบบการประเมินความดีความชอบของคณาจารย์ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของการเรียน  การสอน และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งมีการให้รางวัลอาจารย์ดีเด่นในด้านต่างๆ

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพและจำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมโดยการกำหนดทิศทางและโจทย์ของการวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัย  การร่วมกำหนดโจทย์วิจัยกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรมสหกิจศึกษาและการบริการชุมชน  และการตีพิมพ์  และเผยแพร่สู่วงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้งการเชื่อมโยงการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

กลยุทธ์
3.1 จัดหาพัฒนาแหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ให้คณาจารย์และนักวิจัยได้เข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ที่ยังขาดสมรรถนะในการทำวิจัย รวมทั้งให้แต่ละสาขาได้มีการรวมรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เผยแพร่แก่อาจารย์ในสาขาวิชา นักศึกษา และ บุคคลภายนอก
3.3 ให้แต่ละสาขาวิชาได้มีการกำหนดการบูรณาการผลงานวิจัยทั้งจากแหล่งภายใน / ภายนอกประเทศ รวมทั้งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้ากับการเรียนการสอน รวมทั้งจัดทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของสาขาวิชาเพื่อรับใช้สังคม
3.4 ในแต่ละปีการให้คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมโจทย์การวิจัยประจำปี ประกาศให้อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษได้ทราบ และเสนอโครงการวิจัย
3.5 ในแต่ละปีการศึกษาให้แต่ละสาขาวิชาร่วมกับโครงการสหกิจศึกษากำหนดโครงการวิจัยสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับสถานประกอบการในลักษณะของการวิจัยร่วม หรือการวิจัยที่ได้โจทย์วิจัยจากสถานประกอบการอย่างน้อย 1 โครงการวิจัย
3.7 สำหรับสาขาวิชาที่ไม่มีนักศึกษาสังกัดโดยตรงให้ร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายทางสังคม จัดทำโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างน้อย 1 โครงการ
3.8 ให้บัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชา รวบรวมผลงานวิจัย และนวัตกรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.9 ให้แต่ละสาขาวิชาจัดให้มีการจัดทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 30 ของรายวิชาที่เปิดสอน พร้อมทั้งการจัดทำโครงการเพื่อนำผลงานวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
3.10 จัดให้มีอาจารย์ประจำที่มีประสบการณ์ในการวิจัยสอน และดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมผลิตภาพในการวิจัยของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักศักษาที่เลือกแผนทำวิทยานิพนธ์ และที่เลือกแผนการทำการวิจัยส่วนบุคคล
3.11 กำหนดให้อาจารย์ประจำทุกท่านที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ผลงานในแต่ละปีการศึกษา
3.12 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพ และการจัดลำดับคุณภาพของผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมทั้งกำหนดคุณภาพของวารสารที่นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเผยแพร่ รวมทั้งการมอบรางวัลผลงานที่มีคุณภาพ
3.13 จัดหางบประมาณจากภายนอก รวมทั้งจัดสรรงบประมาณจากภายในเพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างระบบแรงจูงใจแก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในเป้าหมาย
3.14 จัดให้มีการประชุมทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยที่จัดทำโดยคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการภายนอก เพื่อเสนอผลงานวิจัยที่ได้จัดทำขึ้น

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ และร่วมมือกับเครือข่าย และ สถานประกอบการในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดการฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ

กลยุทธ์
4.1  จัดให้มีการประชุม Business University Forum of Thailand ขึ้น อย่างน้องปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
4.2  ร่วมมือกับ Association of Universities of Asia and the Pacific-AUAP ในการดำเนินการจัดตั้ง และดำเนินกิจกรรมด้าน Executive and Professional Development Center เพื่อพัฒนาผู้บริหารและนักวิชาชีพในภูมิภาค
4.3  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งจัดตั้งศูนย์   บ่มเพาะทางธุรกิจสำหรับศิษย์เก่าที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ในลักษณะ After Sale Service
4.4 จัดตั้งศูนย์บริการสาขาต่างๆ พร้อมจัดกิจกรรมการบริการสังคมในลักษณะสหวิชาชีพ  โดยเน้นความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
4.5  จัดให้มีการพัฒนา Siam Open Learning Space ผ่านทางเว็บไซต์ และ Mobile Application ให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้โดยให้แต่ละสาขาวิชาได้จัดให้มีรายวิชา e-learning อย่างน้อยสาขาวิชาละ 4 รายวิชา
4.6 ส่งเสริมให้แต่ละคณะได้จัดให้มี Business University Forum ในสาขาวิชาที่คณะนั้น ๆ รับผิดชอบเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ
4.7 จัดให้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในประเทศอาเซียน เพื่อจัดให้มี ความร่วมมือในด้านการศึกษา สหกิจศึกษา และการฝึกอบรมระยะสั้น โดยจัดให้มีพันธมิตรยุทธศาสตร์ ใน   แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน
4.8 จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการองค์ความรู้ การป้องกัน และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย หน่วยป้องกันอาคารสถานที่และกรรมการฝ่ายสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยงานสหกิจศึกษาและบริการข้อมูลเกี่ยวักบสถาบัน หน่วยปฎิบัติการโดยให้คณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ไปประยุกต์วิชาการเข้าสู่การปฎิบัติ
4.9 จัดตั้งหน่วยงานด้านส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม    โดยรวบรวมงานด้าน SIFE  ด้านส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ประสานงาน จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม และกิจกรรม ตลอดจนการออกประกาศนียบัตร
4.10 พัฒนาสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับสากล

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
บูรณาการหลักปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน   การบริการทางวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พัฒนานักศึกษา บุคลากร ให้ยอมรับ และเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม

กลยุทธ์
5.1 ผลักดันให้โครงการจัดสอน และสอบธรรมศึกษาให้เป็นโครงการต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยรักษาคุณภาพของกิจกรรมในมหาวิทยาลัยสยามในฐานะผู้นำ ให้อยู่ในระดับสูง
5.2 บูรณาการหลักพุทธปรัชญา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งนี้โดยเน้นแก่นและสาระมากกว่าพิธีการ
5.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับ Global Civil Society-GCS ประเทศไทยเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความเชื่อ
5.4 พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสยามให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของกรุงธนบุรี โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
5.5 สรรหาและให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและอาเซียนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยสยามอย่างต่อเนื่อง
5.6 ส่งเสริมให้มีการศึกษาเรียนรู้ และวิจัยรวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา และวัฒนธรรมและกฎหมาย ของประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
5.7 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยพันธมิตรในอาเซียนอย่างน้อยประเทศละ 1 แห่ง
5.8 จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยจัดการเรียนรายวิชาสอนทั่วไปในระดับปริญญาตรี และงานวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา จัดให้มีการปรับปรุงเค้าโครงการสอนโดยบรรจุความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในรายวิชาต่างๆ

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยผ่านระบบบริหารจัดการกลยุทธ์

กลยุทธ์
6.1 ปรับปรุงระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่ผลลัพธ์ และประสิทธิภาพ           ปรับระบบงานโดยเน้นการให้บริการที่จุดเดียวหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง Benchmark กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
6.2 เน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นที่ประทับใจแก่นักศึกษา และผู้รับบริการอื่น ๆ  โดยมีผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลนโยบายดังกล่าว
6.3 พัฒนาระบบตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง การทดลองงาน และการประเมินผลงานบุคลากร โดยเน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก รวมทั้งจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจในหน่วยงานบริการในทุกมิติ (360 องศา)
6.5 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน และภายนอกผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สยามนิทัศน์ และตลาดนัดอุดมศึกษา เป็นต้น
6.6 บูรณาการการประกันคุณภาพและการประเมินให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
6.7 จัดทำระบบพัสดุที่มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับระบบหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.8 จัดให้มีระบบบัญชีเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยเห็นการวิเคราะห์กับทุนและรายได้ของ   แต่ละคณะและสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ
6.9 จัดให้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำในรูปแบบต่าง ๆ โดยคณะและรายวิชา เพื่อลดอัตราการลาออกของนักศึกษา
6.10 จัดให้มีการจัดทำผลลัพพ์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจนในทุกรายวิชา รวมทั้งให้แต่ละรายวิชาจัดระบบการบริหารการเรียนในการที่จะให้บรรลุเป้าหมายผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้
6.11 จัดให้มีการประเมินผู้บริหารในทุกระดับโดยยึดหลักการประเมินคือ ระดับคุณภาพ อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา สถานการณ์ด้านการเงิน ประสิทธิภาพของการบริหารและหลักธรรมาภิบาล
6.12 จัดทำระบบการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนที่ครอบคลุมเฉพาะระดับการศึกษาแบบปกติ และให้ครอบคลุมที่พิจารณานอกเหนือจากการทำงาน อาทิ เช่น ความสามารถด้านภาษา สารสนเทศ และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
6.13 จัดให้มีระบบนักศึกษาช่วยงานของมหาวิทยาลัย (Siam Student Assistant) โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงตามที่ปฎิบัติงานจริง เมื่อช่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียน วิเทศสัมพันธ์ งานดูแลห้องคอมพิวเตอร์ และงานช่วยสอนการทดลองต่าง ๆ เป็นต้น
6.14 จัดให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูล Online ของคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม โดยให้ศูนย์สารสนเทศวิชาการ ร่วมกับแผนกบุคคลและสำนักทะเบียนและวัดผล รับผิดชอบในการดำเนินการ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
6.15 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนสาย  ลงทะเบียนเพิ่มเติมและชำระค่าเล่าเรียนปกติและ     On-line ตั้งแต่ 1 ระบบการลงทะเบียนปกติและ On-line รวมทั้งการชำระค่าบำรุง สามารถดำเนินการตามปกติตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

อ้างอิง

http://www.siam.edu/siamedu_thai_mainpage/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s