วันสำคัญ

วันสำคัญ

วันสำคัญทางศาสนาซิกข์ มีดังนี้

วันปีใหม่

1.วันประสูติพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์  วันที่ 5 มกราคมของทุกปี  ชาวซิกข์จะเฉลิมฉลองเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์(พระศาสดา พระองค์ที่สิบแห่งศาสนาซิกข์)พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมพ.ศ. 2209 ณ เมืองปัตนาซาฮิบในแคว้นบีฮาร ประเทศอินเดีย
2. วันที่ 14 เมษายน “วันวิสาขี”เป็นวันที่พระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ทรงสถาปนาประชาคมซิกข์ (คาลซา) ในปีพ.ศ. 2242 เป็นครั้งแรก และได้ทรงประทาน“อมฤต”และศาสนสัญญลักษณ์ “ 5ก” เป็นศาสนสัญลักษณ์ประจำกายของซิกข์ศาสนิกชน
3.วันที่ 16 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสละชีพเพื่อ พิทักษ์ธรรมของพระศาสดาคุรุอรยันเดว พระศาสดาพระองค์ที่ 5 แห่งศาสนาซิกข์ในปี พ.ศ.2149
4.วันที่ 1 กันยายน วันปฐมปรากาศของพระมหาคัมภีร์ศิรีคุรุครันถ์ซาฮิบซึ่งรวบรวมโดยพระศาสดาคุรุอรยันเดวในปี พ.ศ. 2147 และได้อัญเชิญมาปัรกาศใน ศิริฮัรมันดิรซาฮิบ เมืองอมฤตสระ
5.วันที่ 20 ตุลาคม เป็นวันที่พระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์ พระศาสดาพระองค์ที่สิบได้ทรงสถาปนาพระมหาคัมภีร์ศิริคุรุครันถ์ซาฮิบเป็นพระศาสดานิรันดร์กาลแห่งศาสนาซิกข์สืบทอดต่อมา
6.วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง เป็นวัน คล้ายวันประสูติของพระปฐมศาสดาคุรุนานักเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2012
7. วันที่ 24 พฤศจิกายน เป็นวันรำลึกถึงการสละชีพของ พระศาสดาคุรุเตคบฮาดัร(พระศาสดาพระองค์ที่ 9 ของซิกข์) เพื่อดำรงค์รักษาไว้ซึ่งเสรีภาพในการนับถือและความเป็นธรรมสำหรับประชาชนทั้งมวลในประเทศอินเดีย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s