นิกาย

นิกาย

ในศาสนาสิขแบ่งออกเป็นหลายนิกาย แต่มีนิกายที่สำคัญ ๆ ๒ นิกาย คือ
๑. นิกายนานักปันณิ แปล ว่า ผู้ปฏิบัติตามธรรมของท่านคุรุนานัก (ศาสดาองค์แรก) ผู้นับถือนิกายนี้จะไม่เข้าปาหุล หรือ ล้างบาป และไม่รับ “ก” ทั้ง ๕ ประการ

ศาสดา.1
๒. นิกายนิลิมเล แปลว่า นักพรตผู้ปราศจากมลทิน บางแห่งเรียกนิกายนี้ว่า “นิกายขาลสา” หรือ “นิกายสิงห์” ผู้นับ ถือนิกายนี้จะดำเนินตามคำสอนของท่านคุรุโควินทร์สิงห์ (ศาสดาองค์ที่ ๑๐) โดยเฉพาะในเรื่องปาหุล หรือล้างชำละล้าง บาป ให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์ (ขาลสา) และเมื่อรับ “ก” ทั้ง ๕ แล้วก็ใช้นามสิงห์ต่อท้ายได้

ศาสดา 10

นอกจาก ๒ นิกายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีนิกายแยกย่อยอีกมากมาย เช่น
  • นิกายอุทาสี หมายความว่า ผู้วางเฉยต่อโลก
  • นิกายอกาลี คือ ผู้บูชาพระผู้เป็นเจ้านิรันดร
  • นิกายสุธเร คือ นักพรตผู้บริสุทธิ์
  • นิกายทิวเนสาธุ หมายถึง นักบุญผู้เมา (ในพระเจ้า)
  • นิกายริมเลสาธุ หมายถึง นักบุญผู้ไม่มีมลทิน
  • นิกายนามธารี แปล ว่า ผู้ทรงไว้ หรือผู้เทิดทูลพระนามของพระเจ้า หรือผู้มั่นอยู่ในนามของพระเจ้า ผู้นับถือนิกายนี้จะแต่งตัวขาวล้วน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่กินเนื้อสัตว์ ถือว่าคุรุของศาสนาสิขมีต่อจากศาสดาองค์ที่ ๑๐ มาทุกระยะ (ต่างไปจากนิกายอื่นที่ถือว่า คุรุผู้เป็นศาสดาของศาสนาสิขมีเพียง ๑๐ องค์ เท่านั้น และไม่มีคุรุสืบต่ออีก แต่จะนับถือพระคัมภีร์ครันถะสาหิปเป็นศาสดาแทน)กระนั้น ก็ตามนิกายอื่น ๆ ที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้กว่า ๒๐ นิกายล้วนมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เป็นต้นว่า เครื่องแต่งกาย การโพกผ้า ที่บางนิกายใช้สีฟ้า สีขาว และสีแดง เป็นต้น หรือการตัดผม การโกนหนวดเครา เป็นต้น

   11112112wqeq

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s