วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดขององค์การสันนิบาตชาติ คือ การดำรงสันติภาพและป้องกันสงครามในอนาคต โดยมีหลักการในความร่วมมือกัน ดังนี้

ร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงระหว่างประเทศ

เป็นองค์กรกลางในการตัดสินชี้ขาดกรณีพิพาทระหว่างประเทศ

ร่วมมือกันดำเนินการลดกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเปิดความสัมพันธ์ทางการทูต

อ้างอิง

http://archive.wunjun.com/topten003/3/88.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s