สายสังคมศาสตร์

   8.หวังเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้สู่เยาวชน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่มีการเรียนการสอนวิชาชีพครูจนถึงปริญญาเอก การศึกษาบัณฑิตเป็นหลักสูตรเดียวกับ ครุศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ปัจจุบัน การเรียนครูในมศว.ไม่ได้สังกัดอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์เพียงคณะเดียวแล้ว แต่ได้ย้ายไปสังกัดในคณะอื่นๆตามวิชาเอกที่น้องๆจะเลือกเรียน คือคณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะสังกัดคณะให้ นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการอบรมให้เป็นครูที่ดีโดยคณะศึกษาศาสตร์ทุกคน เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่ออนาคตของชาติและสังคมไทย (ตรวจสอบคะแนนสูง-ต่ำ’53ในแต่ละวิชาเอกที่ http://admission.cuas.or.th/adm53mxmn/index.html)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-6495000  http://www.swu.ac.th/

          9.มหาอำนาจรัสเซีย ฉันเนี่ยรู้ทุกเรื่อง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัสเซียเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ก้าวไกล อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับรัสเซียจะมีความสัมพันธ์อันดีมากว่าร้อยปี แต่เรายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับรัสเซีย ทำให้การดำเนินความสัมพันธ์ยังขาดประสิทธิภาพทั้งๆที่โอกาสเปิดกว้างเพราะ รัสเซียได้เปิดประเทศมาหลายปีแล้ว โครงการรัสเซียศึกษาไม่ได้สอนแค่ภาษารัสเซียเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมรัสเซียในทุกๆด้าน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย และแหล่งอาชีพที่รองรับได้แก่ ไกด์รัสเซีย งานในองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และงานด้านการบิน เป็นต้น (สมัครโดยตรงที่โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-6965663-4 http://www.tu.ac.th/org/arts/russ 

          10.ท่องเที่ยวไทยคึกคัก เราก็รักงานบริการ…คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น มหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นคณะโดยตรง มีความพร้อมด้านการเรียนการสอนและบุคคลากรสูง การเรียนการสอนจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้ง โรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ภัตตาคารร้านอาหาร  หลัก สูตรจะเน้นสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว สอนทั้งการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาต่างประเทศจนเกิดความชำนาญ  มี การออกไปปฏิบัติงานจริงเช่นออกทริปต่างจังหวัด และฝึกงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำ มีใบประกอบวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำรายได้มหาศาลและมีเสถียรภาพสูง ดัง นั้นเลือกเรียนคณะนี้มีตำแหน่งงานรองรับแน่นอน แบ่งเป็น2สาขาคือ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ

คะแนนสูง-ต่ำ’53   18,722.1500 – 6,530.6500*

หลักสูตรนานาชาติ 18,305.0500 – 8,373.15

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์  0-4397-0753-4 http://hos.msu.ac.th

 

*วิชาต่างๆที่ใช้ในการสอบคัดเลือกในระบบแอดมิดชั่นขึ้นอยู่กับคณะต้นสังกัดกำหนด

          นี่ เป็นเพียงตัวอย่างคณะทางเลือกที่ได้ยกมาแนะแนวทางให้แก่น้องๆ แต่ยังมีอีกหลายสิบหลายร้อยคณะและสาขาวิชาที่เราเชื่อว่ามีศักยภาพในการผลิต บุคลากรคุณภาพให้แก่ประเทศ เพียงแค่เราสำรวจตัวเองว่าต้องการอะไรแล้วไปให้ถึงจุดหมาย เปิดใจยอมรับโดยไม่ยึดติดกับค่านิยมเดิมๆ ท้ายนี้ ก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนสมหวังกับการสอบและมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย

เรียบเรียงโดย นักศึกษากลุ่มโครงงาน”คณะอัลเทอร์ฯ เอ้อเหอ…เจ๋งจริง!” วิชา มธ 120 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s