สายวิทยาศาสตร์

  1.เด็กอีสานอยากเป็นหมอ ไม่ต้องง้อเครื่องดื่มบำรุงสมอง… หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับนักศึกษาแพทย์ จำนวน 48 คน รับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ แล ชัยภูมิ โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัย (สอบข้อเขียนในเดือนธันวาคม ประกอบด้วย 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และอังกฤษ) นับเป็นโอกาสดีของน้องๆที่มีภูมิลำเนาตามที่ระเบียบการกำหนด และมีความมุ่งมั่นอยากเป็นหมอที่จะได้เข้าศึกษาโดยไม่ต้องแข่งขันกับนัก เรียนจากภูมิภาคอื่นๆในระบบแอดมิดชั่น โดยชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลีนิคโรงพยาบาลบุรีรัมย์และสุรินทร์ ถือเป็นการผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

*คาดว่าจะรับเพิ่มเป็น 60 คนในปี 2554

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 044-223014, 044-223015, 044-223025, 044-223026 http://www.medicine.sut.ac.th

2.เทคโนโลยีหัวใจฯ สาธารณสุขที่ไม่ต้องแย่งใครทำงาน… คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก ศึกษาปฏิบัติการควบคุมการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดเทียม รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทคือนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดหัวใจ ในปัจจุบันตำแหน่งนี้เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก แว่วมาว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีรายได้ดีซะด้วย

คะแนนสูง-ต่ำ‘53 19,722.4500 – 17,637.7000*
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055-966226 http://www.ahs.nu.ac.th/cvt/

3.มีกึ๋นทางเคมี แถมเรานี่รักสวยรักงาม… สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็น สถาบันแรกที่ก่อตั้งสาขาวิชานี้ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสุขภาพความงาม และสามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพความงามได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีมูลค่า มหาศาลจึงมีตำแหน่งงานที่รองรับมากมาย เช่น นักวิจัยและพัฒนาตำรับเครื่องสำอาง(บางคนค้นคว้าจนเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่อง สำอางด้วยตนเอง) ผู้ควบคุมการผลิตและคุณภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น น้องๆที่รักความสวยงามจะได้ศึกษาในสิ่งที่ตนเองรักอย่างจริงจัง อีกทั้งยังนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย แบ่งเป็น 2 สาขาคือวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม

คะแนนสูง-ต่ำ’53 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 19,373.9500 – 10340.2000*

                                  เทคโนโลยีความงาม          15,715.2000 – 9,676.9000*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โทรศัพท์ 053-916830 http://www.mfu.ac.th/school/cosmeticscience

4.เรียนวิศวะฯอะไร? ได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด… ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศ ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่พัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมเกษตร ประชากรในท้องถิ่นที่น้องๆอาศัยส่วนหนึ่งก็ยังเป็นเกษตรกร การทำเกษตรกรรมจำเป็นต้องมีการผลิตที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ จึงต้องใช้หลักการทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตร วิศวกรรมเกษตรจึงมีความสำคัญ  แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยยังขาดวิศวกรทางการเกษตรอีกมาก ซึ่งต้องเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม พร้อมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับพืช สัตว์ ดิน น้ำ สมบัติทางกายภาพและพันธุวิศวกรรมพืชสัตว์และชีวมวล น้องๆคนไหนที่สนใจศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ก็ขอให้สาขาวิชานี้เป็นตัวเลือกหนึ่ง เพื่อที่น้องๆจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและรักษาอาชีพเกษตรกร อาชีพที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรากเหง้าของประเทศไทยให้ดำรงและรุ่งเรืองสืบต่อไป

คะแนนสูง-ต่ำ’53 15,974.3500 – 14,271.6500*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์  02-3298337-8 http://www.kmitl.ac.th/agrieng

          5.รักต้นไม้ รักสัตว์ป่า มุ่งรักษาป่าไม้ไทย… สาขาวิชาวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆ โดยมีวิชาเอกดังนี้การ จัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้, วิศวกรรมป่าไม้, วนวัฒนวิทยา, วนศาสตร์ชุมชน, อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว, วิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ผู้ สำเร็จการศึกษามีโอกาสเข้าทำงานที่กรมป่าไม้ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีเพียงคณะวนศาสตร์แห่งเดียวที่ผลิตปริญญาตรีด้านนี้ นอกจากนี้สามารถทำงานได้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์กรเอกชนที่ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การที่น้องๆได้มีโอกาสเข้าไปทำงานอนุรักษ์ป่าไม้นับเป็นเกียรติอย่างสูงและ แสดงถึงจิตสาธารณะ ความสำนึกดีที่มีต่อชาติ เพราะป่าไม้เป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดในประเทศไทย

คะแนนสูง-ต่ำ’53 18,448.0000 – 14,949.8000*
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-5790170 http://www.forest.ku.ac.th/forestry

          6.สร้างสรรค์ มีจินตนาการ พัฒนาวงการแอนิเมชั่นไทย สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) แอ นิเมชั่น บ้านสมเด็จฯขยายโอกาสการศึกษาด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียให้แก่เด็กไทย โดยมีจุดมุ่งหมายคือสร้างงานแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียเพื่อประยุกต์ใช้และ บูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่นสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม, สร้างภาพยนตร์แอนนิเมชั่นและการ์ตูน และสร้างเกมเพื่อการศึกษาและบันเทิงตัวอย่างอาชีพในสาขาแอนนิเมชั่นและมัลติ มีเดีย เช่นComputer-based Graphic Designer ,Computer Animator, Multimedia Developer, Multimedia Programmer, Game Developer และInstructional Designer เป็นต้น การันตีความสำเร็จด้วยผลงานของนักศึกษาแอนิเมชั่น บ้านสมเด็จฯได้เข้าชิง 3 ใน 7 เรื่องใน SIPA Annimation Contest 2009 การ ประกวดผลงานทางด้านกราฟิกมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นระดับประเทศ เป็นทางเลือกสำหรับน้องๆที่มีความฝันและจินตนาการในการสร้างผลงานแอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย

คะแนนสูง-ต่ำ’53 12,856.4000 – 9,013.8000*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-4667388 http://www.bestechcenter.com/comtech.html

          7.ปรุงอาหารรสเด็ด พร้อมสำเร็จปริญญา… หลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการ เรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมอาหารและการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เป็นผู้ชำนาญทางด้านอาหารและวิชาการด้านเทคโนโลยี โดยมีจุดเด่นคือนักศึกษาจะได้เรียนรู้การปรุงและประกอบอาหารโดยตรง การบริหารจัดการอาหาร โดยแบ่งเป็นอาหารไทย อาเซียน ยุโรปและเบเกอรี่ นักศึกษาสามารถ เลือกความชำนาญการได้ตามความสนใจ และแหล่งงานที่รองรับได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาหารและบริการ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานพักผ่อน เรือสำราญ โรงพยาบาล ร้านอาหารที่เป็นChain restaurant และเจ้าของธุรกิจส่วนตัว หลักสูตรนี้ไม่เน้นวิทยาศาสตร์จนเกินไป น้องๆที่รักการเข้าครัวอย่าพลาด (สมัครโดยตรงกับทางสถาบัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-2439426 – 9430  http://dusithost.dusit.ac.th/~foodserve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s