ทำไมต้องสอบตรง

การสอบตรงเป็นอำนาจของแต่ละมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
•การสอบตรงจะมีวิธีการคัดเลือกแยกเป็นคณะ สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งจะมีองค์ประกอบและวิธีการคัดเลือกที่แตกต่างกัน
•การสอบตรงต้องการคนที่มีความรู้ หรือความสนใจเฉพาะ หรือ มีความถนัดเฉพาะทางเพื่อสามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาต่างๆของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น รัฐศาสตร์ ก็ต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความสนใจทางการเมือง เศรษฐศาสตร์ ต้องการคนที่สนใจวิชาสถิติ แคลคูลัส และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
สาขา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ไหน จัดสอบตรง บ้าง
•การจัดสอบตรงมีหลากหลายสาขา หลากหลายวิชา และหลากหลายสถาบัน
•คณะทางด้านสายศิลป์ ภาษา สังคมศาสตร์ ศิลป์ คำนวณได้แก่
•จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•มหาวิทยาลัยศิลปากร
•มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
•อื่นๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s